Kursplan för Examensarbete C i biologi

Degree Project C in Biology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG214
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2E

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Basblocket i biologi 80 hp, inom Kandidatprogrammet i biologi. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt söka och på ett kritiskt sätt tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur
 • generera hypoteser för att förklara observationer inom den valda fördjupningsdelen
 • redovisa sina kunskaper för olika målgrupper både i vetenskaplig och populärvetenskaplig form
 • redovisa sina resultat på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form
 • identifiera och strukturerat diskutera etiska aspekter kopplade till det ämne studenten valt

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten

 • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt
 • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet
 • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet vid ett seminarium. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska.

För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde alternativt deltagit aktivt vid ett forskningsseminarium. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Ingen kurslitteratur