Utbildning

Kursplan för Examensarbete C i biologi

Degree Project C in Biology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG214
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biologi G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-04-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2014
 • Behörighet: Basblocket i biologi 80 hp, inom Kandidatprogrammet i biologi. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • självständigt söka och på ett kritiskt sätt tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur
 • generera hypoteser för att förklara observationer inom den valda fördjupningsdelen
 • redovisa sina kunskaper för olika målgrupper både i vetenskaplig och populärvetenskaplig form
 • redovisa sina resultat på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form
 • identifiera och strukturerat diskutera etiska aspekter kopplade till det ämne studenten valt

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten

 • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt
 • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet
 • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet vid ett seminarium. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska.

För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde alternativt deltagit aktivt vid ett forskningsseminarium.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2014

Ingen kurslitteratur