Kursplan för Marina miljöer

Marine Environments

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG414
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-01-17
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva grundläggande ekologiska principer viktiga för kustnära ekosystem
 • ge exempel på aktuella miljöfrågor som berör våra kustområden.

Innehåll

Havets ekologi, särskilt i kustnära vatten. Kännedom om de vanligaste växterna och djuren i västerhavet och på stranden. Marin formkännedom. Bohusläns natur och kultur förr och nu. Fiske och fiskemetoder samt aktuella miljöfrågor. Oceanografiska förhållanden och begrepp.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, exkursioner, laborationer och studiebesök.

Examination

För godkänt på kursen krävs aktivt deltagande i seminarier, övningar och exkursioner (3 hp), godkänd hemtentamen som omfattar föreläsningar och kompendier (4 hp) samt ett individuellt skriftligt projekt (3 hp).
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen är avsedd att ge de studerande en orientering inom marinbiologi och är inte avsedd som grund för vidare studier inom ämnet. Kursen är uppdelad i två delar; del med teori och praktik förlagd till Klubbans biologiska station, Fiskebäckskil och en del med självstudier av aktuella marina miljöproblem som skall redovisas genom skriftlig rapport.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

 • Bernes, Claes Förändringar under ytan : Sveriges havsmiljö granskad på djupet

  Stockholm: Naturvårdsverket, 2005

  Se bibliotekets söktjänst