Kursplan för Praktik i miljövetenskap

Internship in Environmental Science

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG631
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: 60 hp inom Kandidatprogrammet i miljövetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten ha erfarenhet av för utbildningen relevant yrkesverksamhet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • ge exempel på hur arbete med miljövetenskaplig anknytning organiseras och bedrivs
 • redovisa en fördjupad förståelse och tillämpning av tidigare genomgången utbildning inom miljövetenskap
 • redogöra för olika perspektiv på miljörelaterat arbete

Innehåll

Studenten deltar i den ordinarie verksamheten inom företag, på myndighet eller organisation. Under handledning ska studenten under överinseende eller självständigt delta i arbete som är relevant för den aktuella utbildningen. Innan arbetet påbörjas ska praktikplatsen, handledaren på praktikplatsen och praktikplanen godkännas. Studenten är själv ansvarig för att anskaffa lämplig praktikplats.

Undervisning

Undervisning ges genom en introduktion följt av individuell handledning på arbetsplatsen.

Examination

Kontinuerlig skriftlig redovisning av arbetet samt skriftlig och muntlig rapport vid kursens slut.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 14, 2017

Bestäms av ansvarig handledare efter samråd med den studerande.