Utbildning

Kursplan för Mekanik II

Mechanics II

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA102
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5.
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-11-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 45, 2016
 • Behörighet: Algebra och geometri, Flervariabelanalys, allmän kurs, Mekanik baskurs.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för fundamentala storheter för stela kroppars kinematik och dynamik
 • beskriva och tillämpa teorin för stela kroppars mekanik, bestående av relationer mellan de fundamentala storheterna utgående från Eulers lagar
 • beskriva och tillämpa teorin för svängningsrörelse
 • redogöra för de parametrar som beskriver elastiska materials egenskaper och visa praktisk förståelse för deras betydelse
 • redogöra för grundläggande begrepp och fenomen för mekaniska vågor i strängar och i fasta kroppar, inklusive stående vågor och energitransport samt hur mekaniska vågor används i praktiska tillämpningar
 • analysera fysikaliska förlopp och diskutera tekniska tillämpningar genom att med relevanta idealiseringar ställa upp en mekanisk modell och med matematiska metoder analysera modeller för olika föremåls plana rörelse
 • visa analytisk problemlösningsförmåga vid mekaniska och tekniska tillämpningar samt kunna bedöma resultatens rimlighet
 • kunna genomföra fysikaliska experiment samt muntligt och skriftligt förklara och försvara resultaten .

Innehåll

Stela kroppars kinematik och dynamik, plan rörelse.
Kraft, rörelsemängd, impuls, kraftmoment, rörelsemängdsmoment, impulsmoment, tröghetsmoment.
Eulers lagar för translation och plan rotationsrörelse.
Arbete och energi. Stöt. Statik för stela kroppar.

Svängningsrörelse.
Elasticitet, mekaniska vågor, ljudvågor, stående vågor och energitransport samt hur mekaniska vågor används i praktiska tillämpningar.
Enkla maskinelement, till exempel växlar och kopplingar.
Modeller för föremåls rörelse med tillämpningar.
Experimentellt arbete, laborationer, muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar och laborationer. Gästföreläsning eller studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut samt frivillig skriftlig kontinuerlig examination som kan ersätta delar av tentamen (4 hp). Laborationer med muntliga och skriftliga redovisningar (1 hp).


Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.