Kursplan för Fysikens matematiska metoder

Mathematical Methods of Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA121
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Matematik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: Flervariabelanalys, Linjär algebra II, Mekanik II/KF eller Mekanik. Transformmetoder rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för fältbegreppet , skalärt fält och vektorfält samt fältets fysikaliska tolkning i olika fall
 • tillämpa grundläggande samband i den klassiska fysiken för att uppställa modeller av fysikaliska och tekniska förlopp
 • bearbeta den matematiska modellen vars geometri beskrivs med hjälp av cartesiska, cylindriska eller sfäriska koordinater
 • genomföra en fullständig lösning av ett välställt problem samt försvara och förklara resultatet

Innehåll

Fysikens matematiska metoder tillhandahåller grundläggande metoder och verktyg för behandling av fysikaliska och tekniska problem. Orientering om generell teori. Fält, nablaoperatorn, integralsatser. Cartesiska, cylindriska och sfäriska koordinater. Partiella och ordinära differentialekvationer i fysiken. Lösningsmetoder för homogena och inhomogena problem. Rand- och begynnelsevillkor. Egenvärdesproblem och egenfunktionsutvecklingar. Legendrefunktioner, Klotytefunktioner och Besselfunktioner.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner. Gästföreläsning.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut.

Under kursen ges inlämningsuppgifter som ger bonus vid ett tentamenstillfälle: antingen sluttentamen alternativt vid kurstillfällets första eller andra ordinarie omtentamenstillfälle.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2018