Kursplan för Elektromagnetism I

Electromagnetism I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA514
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-05-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: Algebra och geometri, Envariabelanalys, Beräkningsvetenskap I (MATLAB), Mekanik baskurs (kraft, energi, partikelrörelse). Kunskaper om kurv- och ytintegraler från kursen Flervariabelanalys, som kan läsas samtidigt. Mätteknik eller Elektrisk mätteknik rekommenderas starkt.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Elektricitetsläran, inklusive magnetism, utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar. Kursen utgör en bas för fortsatta studier i fysik, elektro- och materialteknik.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för grundläggande teori i elektrostatik, elektriska strömkretsar, stationär elektromagnetism och elektromagnetisk induktion
 • utföra beräkningar av elektriska och magnetiska fält i rummet i vissa utvalda geometrier med randvillkor.
 • beräkna statiska och tidsberoende strömmar i utvalda kretsar innehållande resistanser, kapacitanser och induktanser.
 • redogöra för vanliga elektriska apparaters principer och funktion.
 • hantera de vanligaste elektriska mätinstrumenten

InnehållElektrostatik: elektrisk laddning, Coulombs lag, elektrisk fältstyrka och potential, superposition av punktladdningsbidrag, Gauss sats, elektriska dipoler, kapacitans, polarisation, dielektrika, elektrostatisk energi samt kondensatorer.
 
Elektrisk ström och kretsteori: strömtäthet, Ohms lag, Kirchhoffs lagar, Joules lag, elektromotorisk spänning (EMS), upp- och urladdning av kondensator, kretsanalys.
 
Magnetiska fält: flödestäthet, magnetisk kraftverkan, Biot-Savarts lag, magnetiska dipoler, Amperes lag i integralform, magnetisk polarisation samt orientering om magnetiska material.
 
Elektromagnetisk induktion: Faradays och Lenz' lagar, induktans. LR-kretsar, det magnetiska fältets energi, ömsesidig induktans.
 
Maxwells ekvationer.
 
Orientering om växelström, effekt, elsäkerhet och ideal transformator

 

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar och laborationer. Gästföreläsning.

Examination


Laborationer (1 hp).
Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp) och icke-obligatorisk mittkursexamination. Godkänd mittkursexamination ger bonus endast vid sluttentamen och vid första ordinarie omtentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 12, 2017

 • Young, Hugh D.; Freedman, Roger A.; Ford, A. Lewis Sears and Zemansky's university physics with modern physics technology update

  14. ed.: Harlow, England: Pearson, cop. 2015

  Även andra upplagor av boken går bra att använda.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook for science and engineering

  8., [rev.] ed.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kompendium

  Institutionen för fysik och astronomi,