Utbildning

Kursplan för Projektarbete i geovetenskap

Independent Project in Earth Sciences

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV048
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 10, 2012
 • Behörighet: Minst 30 hp godkända kurser i geovetenskap på avancerad nivå och av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • formulera och lösa geovetenskapliga problem,

 • söka relevant information och redogöra för resultat,

 • organisera och genomföra ett projektarbete.

Innehåll

Projektorganiserad, problemorienterad kurs inom geovetenskap. Kursinnehållet kan fokuseras mot ett specifikt problem inom ämnesområdet eller avse en bredare problemställning inom detta. Studenten ska i samarbete med handledare definiera problemställningen, inhämta nödvändig information, behandla informationen och presentera resultatet skriftligt och muntligt.

Undervisning

Självständigt arbete med handledning.

Examination

Skriftlig rapport enligt anvisningar av kursansvarig lärare (4 hp). Muntlig presentation av rapporten (1 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.