Utbildning

Kursplan för Examensarbete E i geovetenskap

Degree Project E in Earth Science

 • 45 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV085
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Geovetenskap A2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2016
 • Behörighet: Kandidatexamen, samt därutöver kurser i geovetenskap om minst 30 hp på avancerad nivå. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

 • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av geovetenskapen
 • söka och på ett kritiskt sätt tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur
 • på ett kreativt sätt avgränsa ett vetenskapligt problem, planera en vetenskaplig undersökning av problemet, välja lämpliga metoder, utföra undersökningen, tolka och värdera resultaten, samt i förekommande fall kunna generera testbara hypoteser för att förklara gjorda observationer allt inom givna tidsramar
 • redovisa sina resultat skriftligen, på ett välstrukturerat sätt och på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form
 • ge konstruktiv kritik till andras texter inom huvudområdet

Innehåll

Ett självständigt arbete där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas genomförs. Arbetet genomförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten

 • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt
 • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet
 • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs
 • kommentera och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters arbeten

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuellt eller i grupp.

Delkurs 1: Mellanredovisning 15 hp
Delkurs 2: Slutredovisning 30 hp

Examination

Delkurs 1 examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig rapport (15 hp), delkurs 2 genom muntlig och skriftlig slutredovisning (30 hp). Studenten ska också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde.

Övriga föreskrifter

För inrapportering av kursbetyg krävs även att examensarbetet är inlagt i databasen DiVA.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.