Kursplan för Vatten och samhälle

Water and Society

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY043
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F, Hållbar utveckling A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-09-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 120 hp med Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp, eller Jordens resurser, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva huvudprocesserna där människan påverkar vattensystem, och tvärtom
 • diskutera analytiska ramverk som beskriver samspelet mellan hydrologi och samhälle
 • förklara dynamiken som uppstår från interaktioner och återkopplingsmekanismer mellan hydrologiska och samhälleliga processer som är relevanta för hållbar vattenresursförvaltning.

Innehåll

Vattenförvaltningshistoria, från hydrauliska verk till integrerad vattenresursförvaltning (IWRM). Förändring av hydrologiska regimer som orsakas av förändringar i markanvändning och urbanisering. Policy och verksamheter (t.ex. kanaler, dammar och reservoarer) som genomförs av samhällen för att hantera tillgången och efterfrågan på vatten. Samhällelig respons på hydrologiska förändringar, vattenförvaltning och påverkan av hydrologiska extremer. Kulturens, teknikens, ekonomins och klimatens roll i att forma det dynamiska samspelet mellan hydrologi och samhälle. Tvärvetenskapliga ramar som behandlar samspelen och återkopplingar mellan vatten- och mänskliga system, från socialekologiska system till sociohydrologi.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar.

Examination

Deltagande i seminarier (1 hp), skriftliga och muntliga redovisningar (1 hp), samt en skriftlig tentamen (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016

 • Water Resources Systems Planning and Management: An Introduction to Methods, Models and Applications Loucks, D.P.; van Beek, E.; Stedinger, J.; Dijkman, J.P.M.; Villars M.T.,

  Cornell University, NY, USA, 2005

  http://ecommons.library.cornell.edu/handle/1813/2804

  Obligatorisk

 • A selection of scientific articles assigned by the lecturers

  Institutionen för geovetenskaper,