Kursplan för Vatten och samhälle

Water and Society

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY043
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F, Hållbar utveckling A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-09-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 120 hp med Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp, eller Jordens resurser, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva huvudprocesserna där människan påverkar vattensystem, och tvärtom
 • diskutera analytiska ramverk som beskriver samspelet mellan hydrologi och samhälle
 • förklara dynamiken som uppstår från interaktioner och återkopplingsmekanismer mellan hydrologiska och samhälleliga processer som är relevanta för hållbar vattenresursförvaltning.

Innehåll

Vattenförvaltningshistoria, från hydrauliska verk till integrerad vattenresursförvaltning (IWRM). Förändring av hydrologiska regimer som orsakas av förändringar i markanvändning och urbanisering. Policy och verksamheter (t.ex. kanaler, dammar och reservoarer) som genomförs av samhällen för att hantera tillgången och efterfrågan på vatten. Samhällelig respons på hydrologiska förändringar, vattenförvaltning och påverkan av hydrologiska extremer. Kulturens, teknikens, ekonomins och klimatens roll i att forma det dynamiska samspelet mellan hydrologi och samhälle. Tvärvetenskapliga ramar som behandlar samspelen och återkopplingar mellan vatten- och mänskliga system, från socialekologiska system till sociohydrologi.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar.

Examination

Deltagande i seminarier (1 hp), skriftliga och muntliga redovisningar (1 hp), samt en skriftlig tentamen (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016

 • Water Resources Systems Planning and Management: An Introduction to Methods, Models and Applications Loucks, D.P.; van Beek, E.; Stedinger, J.; Dijkman, J.P.M.; Villars M.T.,

  Cornell University, NY, USA, 2005

  http://ecommons.library.cornell.edu/handle/1813/2804

  Obligatorisk

 • A selection of scientific articles assigned by the lecturers

  Institutionen för geovetenskaper,