Kursplan för Biomaterial I

Biomaterials I

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB263
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap varav 20 hp kemi. Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för krav som ställs på implanterbara material
 • redogöra för vanligaste använda polymerer, keramer och metaller som biomaterial.
 • avgöra och analysera hur materialens egenskaper påverkar interaktioner med proteiner, celler och vävnad.
 • föreslå val av material för inplantation i blodet, i mjukvävnad och i ben.
 • visa en övergripande förståelse för processen för kommersialisering av implantat.

Innehåll

Material för ersättning eller reparation av mänskliga organ. Organometalliska inplantat och system för vävnadsregenerering. Grundläggande teori, inbjudna specialister och projektarbeten med industri/forskning.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer seminarier, projektarbete, gästföreläsningar.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen ( 3 hp), samt genom skriftliga och muntliga redovisningar, och deltagande i laborationer och seminarier (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och övriga moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.