Utbildning

Kursplan för Biomaterial II

Biomaterials II

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB264
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: 120 hp och genomgången Biomaterial I, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • jämföra och kontrastera olika metoder för behandling och läkemedelsdistribution som kräver stabila eller nedbrytbara material
 • förklara för hur materialens egenskaper påverkar viktiga cellulära processer, inflammation, ärrbildning eller regenerering
 • redogöra för funktion och användning av stamceller i regenerativt syfte
 • analysera resultat från implantation
 • värdera inverkan av design och materialegenskaper på mekanotransduktion

Innehåll

Metoder som använder material för ersättning eller reparation av mänskliga organ som till exempel ben, hud och blodkärl. Vanliga terapier och metoder för vävnadsregenerering inklusive cellterapier, genterapier och materialbaserade terapier.
.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer, projektarbete, gästföreläsningar. Grundläggande teori, inbjudna specialister och projektarbeten med industri/forskning.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (3 hp), samt genom skriftliga och muntliga redovisningar, och deltagande i laborationer och seminarier (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och övriga moment.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.