Utbildning

Kursplan för Materialmodellering

Materials Modelling

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB266
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Fysik A1N, Teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2014
 • Behörighet: Fasta tillståndets fysik I, 5 hp, eller Fasta tillståndets kemi, 5 hp, samt Kvantmekanik och kemisk bindning I, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna


 • identifiera och förklara de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan teoretiska beräkningsmetoder såsom HF (Hartree-Fock), DFT (Density Functional Theory) och semi-empiriska metoder.

 • diskutera och bedöma tillämpligheten för de olika beräkningsmetoderna för att lösa specifika problem inom materialvetenskap.

 • tolka populationsanalys och utifrån denna kunna styra och förutsäga egenskaper hos material

 • beskriva olika former av kooperativ magnetism.

Innehåll

Amorfa och kristallina material och koppling mellan orbitaler och band, olika teoretiska beräkningsmetoder. Brillouinzoner och DOS-kurvor. Populationsverktyg (PDOS, COOP). Fermi-Dirac-fördelningen och dess relation till DOS och population. Banddispersion och kristallanisotropi. Paramagnetism och spinnordning. Effekter av spinnpolarisation och styrning med elektronkoncentration (rigid band formalism).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp och seminariedeltagande samt godkänd laborationskurs , 2 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.