Utbildning

Kursplan för Biologisk mångfald - mönster och processer

Biological Diversity: Patterns and Processes

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB203
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-04-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: Cellbiologi
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för aspekter av biologisk mångfald på genetisk, art- och ekosystemnivå enligt Konventionen om biologisk mångfald
 • redogöra för organismernas anpassningar och interaktioner som grund för ekosystemtjänster och biologisk mångfald
 • beskriva faktorer och processer som påverkar ekosystemtjänster och biologisk mångfald lokalt och globalt
 • diskutera hur mänsklig aktivitet, inklusive bioteknologiska tillämpningar påverkar ekosystemtjänster ochbiologisk mångfald
 • diskutera ekosystemtjänster och biologisk mångfald ur etik- och hållbarhetsperspektiv
 • sammanfatta relevanta tekniska/vetenskapliga texter på ett kortfattat sätt så att medstudenter kan förstå dem.

Innehåll

Kursen diskuterar ekosystem och hållbarhet ur ett biologiskt perspektiv. Vi fokuserar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, nyttan för människan och hur dessa påverkas av människans aktivitet. Exempel från alla organismriken och olika nivåer av ekosystemfunktioner används för att belysa dessa frågor. Vi berör sociala, demokratiska, juridiska och ekonomiska samhällsaspekter i bevarandet av biologisk mångfald och arbetar med etiska överväganden kring dessa.

Undervisning

Föreläsningar och studiebesök. Litteraturprojekt som inkluderar sammanfattning av relevant litteratur och en etisk reflektion genomförs med seminarium och studentåterkoppling.  Rollspel på etikspåret.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) i slutet av kursen. Litteraturprojektet och etik (2 hp) redovisas skriftligt och genom återkoppling på annan students text.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2017