Kursplan för Klimatvariationer

Climate Variations

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1ME404
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Geovetenskap A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: 120 hp med 90 hp fysik, geovetenskap eller biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva klimatets variationer på tidsskalor 10 år till hundratals miljoner år (paleoklimatologi)
 • tillämpa grundläggande kunskaper i meteorologi för att förstå klimat
 • redogöra för paleoklimatologiska arbetsmetoder, klimatindikatorer, dateringsmetoder och klimatfaktorer
 • beskriva skillnaden mellan en klimatfluktuation och en klimatvariation
 • beskriva metoder som kan användas för att studera / prediktera framtida klimat

Innehåll

Klimatets variationer: isborrkärnor, sedimentprover, trädringsanalys, pollenanalys, utbredning av växter och djur, syreisotopanalyser, kol-14 metoden, havsisutbredning, glaciärer, vattennivån i avloppslösa sjöar. Klimatfaktorer: jordens banelement, kontinentaldrift, havsströmmar, vulkanism, bergsveckning, växthusgaser, solaktivitet, moln, global fördunkling (stoft). Klimatmodellering, IPCC, negativa- och positiva återkopplingsmekanismer.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Examination

Skriftlig examination

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2014

 • O'Hare, Greg; Sweeney, John; Wilby, Robert L. Weather, climate, and climate change : human perspectives

  New York: Pearson Education, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alverson, Keith D.; Bradley, Raymond S.; Pedersen, Thomas F. Paleoclimate, global change and the future

  Berlin: Springer, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Plus delar ur IPCCs rapport 2007