Kursplan för Materialekonomi/uppskalning

Upscaling and Materials Economy

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE070
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Kursen har till syfte att ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som fordras för att kunna utföra en ekonomisk och organisatorisk bedömning av hur förändringar av produktionsvolymen påverkar ett växande företag inom materialbranschen.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och hantera ekonomiska modeller för bedömning av produkt- och produktionskostnader samt investeringsbehov vid förändringar av produktionsvolymen för ett växande företag inom materialbranschen,
 • utvärdera och bedöma hur förhållandet mellan materialföretaget, dess leverantörer och dess marknader (kunder) påverkas vid volymförändringar,
 • analysera de olika industriella utmaningarna som beslutfattare står inför vid uppskalning och identifiera relevanta strategier för att hantera dessa utmaningar

Innehåll


Kursen belyser relationen mellan volymförändringar och kostnader samt de investerings- och marknadsbehov som då uppstår utifrån ett antal skarpa projekt för uppskalning från företag och universitetsforskning med anknytning till materialområdet. I kursen behandlas olika ekonomiska och marknadsrelaterade modeller som används inför strategiska beslut för växande materialföretag.
 

Undervisning


Praktiska projektarbeten stöds av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och handledning. Studenterna arbetar i grupper med ett specifikt fall, vilket ger dem möjlighet att arbeta konkret med att göra bedömningar enligt kursmålen.
 

Examination


Skriftlig slutrapport, muntlig presentation av rapporten, samt opposition och diskussion av en annan grupps arbete.
 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2016

Kurslitteratur består av artiklar och bokkapitel som lärare och studenter identifiera som relevanta för respektive studentprojekt.

Litteratur och annat material tillhandahålls genom kursens hemsida (studentportalen)