Kursplan för Spanska D1

Spanish D1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP009
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Romanska språk A1E

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med spanska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp spanska inklusive självständigt arbete.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 högskolepoäng, som specialisering. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Mål

Utbildningen syftar till att ge en ämnesteoretisk fördjupning i spanska språket eller litteraturen, förtrogenhet med den språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga forskningens metoder och problem samt ett vetenskapligt betraktelsesätt.
Efter avslutad kurs ska studenten
• i tal och skrift på spanska kunna uttrycka sig varierat och väl anpassat till situation och mottagare
• ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de ämnesområden som väljs som delkurser
• i ett examensarbete ha visat att han/hon självständigt kan genomföra en vetenskaplig undersökning

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete och två valfria delkurser.

Delkurs 1. Examensarbete (15 hp; obligatorisk)
Ett examensarbete inom språk eller litteratur redovisas i form av en uppsats om 20-30 sidor på vårdad spanska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.
Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.
Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna självständigt genomföra en undersökning inom spansk språk- eller litteraturvetenskap
• kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
• kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
• kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
• kunna på vårdad och stilistiskt adekvat spanska skriftligt presentera den genomförda undersökningen
• kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Delkurs 2. Språkvetenskap II (7,5 hp; valfri)
Orientering om olika språkvetenskapliga metoder. Studium av ett antal artiklar angående något centralt problem inom spansk språkvetenskap.
Skriftlig eller muntlig examination.
Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska
• med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade specialområdet

Delkurs 3. Litteraturkunskap II (7,5 hp; valfri)
Orientering om olika litteraturvetenskapliga metoder. Studium av ett antal artiklar angående något centralt problem inom spansk litteraturvetenskap.
Skriftlig eller muntlig examination.
Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska
• med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade specialområdet

Delkurs 4. Specialinriktad läskurs I (7,5 hp; valfri)
Studium av ett antal vetenskapliga texter som valts i samråd med examinator och som belyser något
specialområde som exempelvis språkhistoria, nutida spansk språkvetenskap, spansk kultur,
avantgardelitteratur eller litteratur från 1800-talet.
Skriftlig eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska
• med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade
specialområdet

Delkurs 5. Specialinriktad läskurs II (7,5 hp; valfri)
Studium av ett antal vetenskapliga texter som valts i samråd med examinator och som belyser något
specialområde som exempelvis diskursanalys, spanska i samtal, översättningsstudier, Latinamerikas
kultur, narratologi eller retorik.
Skriftlig eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska
• med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade
specialområdet

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2013

Delkurs 1. Examensarbete

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser.

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 2. Språkvetenskap 2

Litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 3. Litteraturkunskap 2

Litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 4. Specialinriktad läskurs I

Litteratur fastställs i samråd med examinator.

Ordböcker

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Finns även som app för Apple, Android och Windows Phone

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

 • Diccionario clave : diccionario de uso del español actual

  Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario Salamanca de la lengua española

  Madrid: Español Santillana Universidad de Salamanca, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galimberti Jarman, Beatriz; Russell, Roy The Oxford Spanish dictionary = Gran diccionario Oxford

  3. ed edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood: Oxford: Oxford U.P., 2003

  Se bibliotekets söktjänst