Kursplan för Spanska B3

Spanish B3

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP013
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-03-02
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-08-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 39, 2015
 • Behörighet: a)      för antagna till Ämneslärarprogrammet HT11 eller senare – minst 21 hp av Spanska A;

  b)      för antagna till Lärarprogrammet före HT11 – minst 21 hp av Spanska A samt minst 22,5 hp godkända av Allmänt utbildningsområde I eller Lärares arbete A.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Lärarprogrammet, inriktning Spanska.
Fr.o.m. år 2011 ingår denna kurs i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300/330 hp.

Kursansvarig institution: Institutionen för moderna språk.

Mål

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa kunskaperna om det spanska språket och den spanskspråkiga litteraturen samt ger insikter i ämnesmetodik och ämnesdidaktik.

Efter avslutad kurs ska studenten
• i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet
• ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i spansk litteraturvetenskap för att kunna analysera texter
• ha fått fördjupade insikter i och praktiska erfarenheter av
spanskundervisningens metodik inom det svenska skolväsendet
• genom studier vid utländsk institution ha fått praktiska erfarenheter av metodik och planering vid undervisning i spanska som andraspråk


Kursen består av fyra delkurser med följande förväntade studieresultat:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
• väl behärska mer komplexa strukturer i spanskan för att kunna översätta svensk text till spanska
• kunna använda ett mer avancerat spanskt ordförråd
• vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och spanskt språkbruk

Delkurs 2. Nutida litteratur, 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten
• i såväl muntlig som skriftlig form kunna analysera grundläggande språkliga, litterära och innehållsmässiga aspekter av en text
• ha skrivit en mindre uppsats på spanska utformad så att den förbereder studenten för examensarbetet på C-nivån
• kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt sammanhang
• ha viss förmåga att göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa verken

Delkurs 3 a. Spanska, ämnesdidaktik 7,5 hp
Efter genomgången kurs ska den studerande ha inblick i ämnesdidaktiken för spanska.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna uppvisa goda kunskaper vad gäller teori och metod inom språkinlärning i allmänhet och inom spanska i synnerhet
• planera undervisning i spanska utifrån aktuella styrdokument
• kunna kritiskt bedöma nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier inom spanska
• kunna redogöra för och diskutera centrala didaktiska forskningsområden,
• visa förmåga att reflektera över medvetna didaktiska val inom det valda språkämnet och motivera dessa utifrån en analys av verksamhetens mål och elevers förutsättningar för lärande
• söka, sammanställa och tolka relevant vetenskaplig didaktisk litteratur.

Delkurs 3 b. Didaktik och praktik, VFU, 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha fått fördjupade insikter i kopplingen mellan ämnesstudier och yrkesverksamhet
• ha fått erfarenhet av hur undervisningen i spanska bedrivs och organiseras inom relevanta skolformer
• ha fått praktisk erfarenhet av att planera och genomföra undervisning i spanska


Delkurs 4 a. Skola och lärande i ett målspråksland 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha fördjupat sin kännedom om spanskt skolväsende och samhällsliv
• ha utökat sina färdigheter i att kommunicera på spanska
• ha god kännedom om undervisningsterminologi på spanska

Delkurs 4 b. Utlandsstudier, VFU, 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha fördjupat sin kännedom om spanskt skolväsende och samhällsliv
• ha utökat sina färdigheter i att kommunicera på spanska
• ha god kännedom om undervisningsterminologi på spanska
• i skriftlig form på spanska kunna göra en lektionsplanering

Innehåll

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Översättning från svenska till spanska. Systematiska övningar i spansk grammatik.

Delkurs 2. Nutida litteratur, 7,5 hp
Introduktionsföreläsningar i Spaniens och Latinamerikas litteraturhistoria från 1900-talet. Genomgång av skönlitterära verk från 1900-talet till ett omfång av ca 1 000 sidor. 1900 talets spanska och latinamerikanska litteraturhistoria studeras med särskild hänsyn till de litterära riktningarna och de lästa författarna. Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt. Förmågan till analys av litterär text tränas, liksom den muntliga framställningsförmågan. Varje studerande fullgör inom ramen för kursen två självständiga uppgifter: en muntlig och en skriftlig. Den skriftliga redovisas i form av en mindre uppsats om ca 4 sidor, som genom ämnesval och krav på utformning ska förbereda den studerande för examensarbetet på C-nivån.

Delkurs 3 a. Spanska, ämnesdidaktik 7,5 hp
Utifrån de viktigaste teorierna inom språkinlärning och ämnesdidaktik behandlar kursen undervisning i språk ur såväl teoretiskt som tillämpat perspektiv. En särskilt viktig del är systematisk reflexion över undervisning och dess relation till ämnesdidaktisk teori.

Delkurs 3 b. Didaktik och praktik, VFU, 7,5 hp
Kursen är till största delen förlagd till skolväsendet. Studenten handleds under en treveckorsperiod av en lärarutbildare som är verksam inom skolan. Genom auskultationer, deltagande i skolans inre arbete och egen undervisning får studenten tillfälle att knyta samman ämnesstudierna med den pedagogiska yrkesverksamhet som lärarutbildningen leder fram till. Perioden inleds på ämnesinstitutionen med seminarier över metodiska och didaktiska frågor och sammanfattas med en skriftlig redovisning där studenten reflekterar över sina erfarenheter från VFU-n och sätter dem i relation till ämnesstudierna och sin kommande lärarroll.

Delkurs 4 a. Skola och lärande i ett målspråksland 7,5 hp
Kursen består av fyra veckors utlandsstudier. Den planeras och genomförs i samarbete med en utbildningsanordnare i ett spanskspråkigt land. Stor vikt läggs vid specifikt ämnesmetodiska frågor. Studenterna får göra studiebesök på skolor och får också följa utbildningen av lärare i spanska som andraspråk vid den mottagande utländska institutionen. Kursen avslutas med ett mindre arbete på spanska i form av en lektionsplanering, som bedöms av den utländska institutionen.

Delkurs 4 b. Utlandsstudier, VFU, 7,5 hp
Kursen består av fyra veckors utlandsstudier som ingår i den obligatoriska verksamhetsförlagda utbildningen. Den planeras och genomförs i samarbete med en utbildningsanordnare i ett spanskspråkigt land. Stor vikt läggs vid specifikt ämnesmetodiska frågor. Studenterna får göra studiebesök på skolor och får också följa utbildningen av lärare i spanska som andraspråk vid den mottagande utländska institutionen. Kursen avslutas med ett mindre arbete på spanska i form av en lektionsplanering, som bedöms av den utländska institutionen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, individuell handledning och studiebesök. Informationsteknologi används för informationssökning och som pedagogiskt stöd.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Spanska B eller Spanska B 20.
För studenter antagna till lärarprogrammet HT11 och senare gäller delkurserna 3 a och 4 a.
För studenter antagna till lärarprogrammet före HT11 gäller delkurserna 3 b och 4 b.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2018

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

 • Fält, Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fält, Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor. Övningar med facit.

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spanska B. Skriftlig språkfärdighet. Övningstexter.

  Institutionen för moderna språk,

  Obligatorisk

Delkurs 2. Nutida litteratur

 • Allende, Isabel Cuentos de Eva Luna..

  Barcelona: Plaza & Janés, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • García Márquez, Gabriel Crónica de una muerte anunciada.

  2. ed. en esta colección: Barcelona: Grijalbo Mondadori, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gaos, Vicente; Sahagún, Carlos Antología del grupo poético de 1927

  17. ed.: Madrid: Cátedra, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Millás, Juan José Articuentos

  Edición de Fernando Valls. Barcelona: Alba editorial (senaste utgåva),

  Obligatorisk

Referenslitteratur:

 • Alvar, Carlos; Mainer, José-Carlos; Navarro Durán, Rosa Breve historia de la literatura española.

  Madrid: Alianza Editorial, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Oviedo, José Miguel Historia de la literatura hispanoamericana. 3, Postmodernismo, vanguardia, regionalismo.

  Madrid: Alianza, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 3. Spanska, ämnesdidaktik

Delkurs 4. Utlandsstudier, VFU

Kurslitteratur fastställs i samråd med den utländska institutionen.

ORDBÖCKER:

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Finns som app för Apple, Android och Windows Phone

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

 • Diccionario clave : diccionario de uso del español actual

  Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario Salamanca de la lengua española

  Madrid: Español Santillana Universidad de Salamanca, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galimberti Jarman, Beatriz; Russell, Roy The Oxford Spanish dictionary = Gran diccionario Oxford

  3. ed edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood: Oxford: Oxford U.P., 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan