Kursplan för Tyska C1

German C1

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G2E

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-05-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Tyska A och minst 22,5 hp från Tyska B
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i lärarprogrammet.
Fr.o.m. år 2011 ingår denna kurs i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300/330 hp.
Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998.05.19 och av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2002.09.26, senast reviderad av spåkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006.11.16.

Mål

Utbildningen syftar till att ytterligare förbättra den muntliga och skriftliga språkbehandlingen, till att ge fördjupade kunskaper i litteratur- respektive språkvetenskap samt förmåga att genomföra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha grundläggande insikter i modern tysk språkvetenskap
• ha förmåga att kritiskt diskutera även mer komplexa verk ur den
tyskspråkiga litteraturen och sätta in dem i olika tematiska,
kulturella, politiska och sociala sammanhang
• ha utvecklat en god idiomatisk behandling av tyska språket i tal och
skrift
• kunna översätta en svårare svensk text till idiomatiskt och stilistiskt
god tyska
• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning
med grundläggande anspråk på ett vetenskapligt arbets- och
förhållningssätt

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Språkvetenskap och skriftlig språkfärdighet (9 hp)
Seminarier och övningar i moderna teorier och metoder inom tysk språkvetenskap. Undervisningen sker i problematiserande form och innehåller bl.a. två mindre undersökande uppgifter.
Övningar i översättning från svenska till tyska och från tyska till svenska, varvid särskild tonvikt läggs på idiomatiskt språkbruk och stilistisk förmåga. Inom undervisningen tränas även andra former av skriftlig produktion.
Skriftligt prov i språkvetenskap. Den skriftliga språkfärdigheten prövas i en översättning till tyska av en svensk text omfattande ca 225 ord. Som hjälpmedel får användas: Duden Deutsches Universalwörterbuch eller likvärdig tysk-tysk ordbok.
Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna redogöra för de viktigaste grenarna inom modern tysk språkvetenskap
• kunna använda centrala språkvetenskapliga begrepp vid analys av språklig
kommunikation i tal och skrift
• kunna relatera språkliga fenomen till en kulturell, social och politisk
kontext
• kunna anlägga ett genusperspektiv på språkvetenskapliga frågor
• kunna översätta en svårare svensk text till idiomatiskt och stilistiskt
god tyska
• ha en sådan säkerhet i användningen av relevanta ordböcker att han/hon
självständigt kan hantera och lösa även svårare formuleringsproblem
• ha fördjupat och internaliserat de grammatiska kunskaperna
• ha ett rikt och nyanserat ordförråd

Delkurs 2. Litteraturvetenskap - temakurs (6 hp)
Kursen ges som temakurs, dvs. med fokus på ett specifikt temaområde som varierar. Kursen syftar till att studerande får vidgade kunskaper inom tysk litteraturvetenskap.
Seminarier och övningar i interpretation av prosaverk, dramer och dikter från barock till nutid. Läsningen omfattar ca 1.500 sidor skönlitteratur samt en litteraturhistoria. Studium av litterär teori ingår.
Fortlöpande examination i samband med undervisningen. Kunskaper i litteraturhistoria och litterär teori redovisas genom inlämningsuppgifter.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha tillägnat sig och kunna kritiskt diskutera även mer komplexa
skönlitterära verk från olika epoker
• kunna problematisera litterära verks förhållande till en tradition
• vara förtrogen med relevanta intertextuella fenomen
• kunna se receptionen av litterära verk i ett samhällsperspektiv
• kunna redogöra för de lästa verkens inordning i olika kulturella,
sociala och politiska sammanhang
• kunna anlägga ett genusperspektiv på litterära texter
• vara förtrogen med grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp

Delkurs 3. Examensarbete (15 hp)
En självständigt utförd uppgift i tysk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller realia. Studenten ska där visa att han/hon – på en grundläggande nivå – behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: formulering av frågeställningar och problem, insamling av material, disponering, sökning och bibliografisk sammanställning av primär- och sekundärlitteratur. Arbetet redovisas normalt i form av en uppsats på tyska omfattande ca 25 sidor. 
Som introduktion till det självständiga arbetet anordnas i början av terminen obligatoriska seminarier, där teoretiska och metodologiska frågor behandlas. Vid mitten av terminen hålls vidare ett seminarium, där studenterna ges tillfälle att redogöra för hur deras arbete framskrider och att diskutera gemensamma problem. Vid terminens slutseminarium framläggs de färdiga arbetena. Under terminens gång håller studenterna kontinuerlig kontakt med respektive handledare.
Det självständiga arbetet redovisas och ventileras vid terminens slutseminarium. Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.
Vid betygsättningen bedöms såväl förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt som den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning
i tysk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller realia och därvid
tillämpa grundläggande principer för ett vetenskapligt arbets- och
förhållningssätt.
Här ingår:
- att kunna formulera relevanta frågeställningar och problem
- att samla in, ordna och analysera material
- att på adekvat tyska kunna presentera den genomförda undersökningen
- att kunna söka och göra en bibliografisk sammanställning av primär- och
sekundärlitteratur
- att kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på delkurser om tillsammans minst 18 högskolepoäng.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.