Kursplan för Extremnationalism och nazism i Sverige och omvärlden under efterkrigstiden

Post-war Extreme Nationalism and Nazism in Sweden and Neighbouring Countries

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HA053
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Historia G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-10-24
 • Inrättad av: Historiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 43, 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A
 • Ansvarig institution: Historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Historiska institutionen. Kursen är en fristående kurs på grundnivå. Kursplanen är fastställd av Historiska institutionens styrelse 2007-10-24.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om efterkrigstiden och de extremnationalistiska och nazistiska rörelser som under denna tid utvecklats i Sverige och det svenska närområdet.

Kunskapsmål
Studenten skall:

- skaffa sig kunskaper om de historiska sammanhang ur vilka efterkrigstidens extremnationalistiska och nazistiska rörelser utvecklats.
- utveckla och fördjupa sina kunskaper om den svenska efterkrigstiden.
- skaffa sig kunskap om de extremnationalistiska och nazistiska rörelserna i dagens Sverige och det svenska närområdet.
- skaffa sig kunskaper om de grundläggande tankemönster som förekommer i de extremnationalistiska och nazistiska miljöerna.

Färdighetsmål
Studenten skall:

- skriftligen kunna redogöra för och diskutera vissa utvecklingslinjer och historiska sammanhang.
- muntligen och skriftligen kunna redogöra för och diskutera problemområden och historiska frågor utifrån vetenskaplig litteratur.
- muntligen och skriftligen kunna värdera och källkritiskt granska historiska källor och litteratur.

Innehåll

Kursen behandlar extremnationalistiska och nazistiska rörelser och tankemönster i och kring dagens Sverige. Kursen är samtidshistorisk. Som utgångspunkt ges en orientering om hur den nationalsocialistiska tankevärlden moderniserats under efterkrigstiden, och hur arvet förts vidare. Genom jämförelser med motsvarande rörelser i Europa och Nordamerika tecknas en bild av hur Sverigedemokraterna vuxit fram som ett politiskt alternativ, och hur nationalsocialistiska idéer lever vidare i ungdomskultur och extrem nationalism.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier eller i den form som undervisande lärare föreskriver. Undervisningens form och omfattning kan anpassas till såväl antalet studenter på kursen som institutionens ekonomiska resurser.

Examination

Kursen examineras genom hemskrivning, kortare muntliga och skriftliga redovisningar samt seminariediskussion. På kursen ges något av betygen A eller B (Väl Godkänd), C, D eller E (Godkänd), samt Fx eller F (Underkänd).

Övriga föreskrifter

Anställningsbarhet
Kursen kan bidra till ökad anställningsbarhet inom bland annat ungdomsskolan, utredningsverksamhet och journalistik.

Övrigt
Kursen kan, efter samråd med studierektor, tillgodoräknas inom Historia B.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 43, 2007

 • Deland, Mats; Westin, Charles Brunt! : nationalistisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden

  Stockholm: Atlas, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rydgren, Jens; Widfeldt, Anders Från Le Pen till Pim Fortuyn : populism och parlamentarisk högerextremism i dagens Europa

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lööw, Heléne Nazismen i Sverige 1924-1979

  print on demand-upplaga: Stockholm: Ordfront, 2009

  kap 1-5, 8-13. Boken kan beställas direkt från förlaget eller via bokhandel som print on demand.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lööw, Heléne Nazismen i Sverige 1980-1999 : den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna

  print on demand-upplaga: Stockholm: Ordfront, 2009

  kap 1-3, 5-7, 9, 11-12. Boken kan beställas direkt från förlaget eller via bokhandel som print on demand.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Populism och främlingsmisstro : Sverige i Europa

  Norrköping: Integrationsverket, 2006

  http://www.integrationsverket.se/Upload/Publikationer/Populism.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rydgren, Jens Från skattemissnöje till etnisk nationalism : högerpopulism och parlamentarisk högerextremism i Sverige

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Totalt 1191 s