Utbildning

Kursplan för Klassisk mytologi och romersk poesi

Classical Mythology and Roman Poetry

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT121
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Religionshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
 • Inrättad: 2008-03-20
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-10-27
 • Reviderad av: Katarina Westerlund
 • Gäller från: vecka 36, 2009
 • Behörighet: Kandidatexamen med huvudområde inom något samhällsvetenskapligt, humanistiskt eller religionsvetenskapligt område eller 80 p/120 hp avklarade kurser på grundnivå inklusive 60 p/90 hp inom något religionsvetenskapligt huvudområde. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan utgöra fristående kurs om 7,5 hp
Kursen kan ingå i masterprogrammet religionsvetenskap, 120 högskolepoäng.
Kursen ingår i huvudområdet religionshistoria
Kursen kan ingå i lärarprogrammet för student med kandidatexamen, med ett självständigt arbete om 15 hp i något humanistiskt eller samhällsvetenskapligt område, och avslutade studier motsvarande 40 poäng/ 60 högskolepoäng inom något religionsvetenskapligt område och som dessutom fullgjort Allmänt utbildningsområde III.

Kursplanen är fastställd 2008-03-20 av Teologiska fakultetsnämnden.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-07-01

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- kommunicera kunskaper om grekisk och romersk litteraturhistoria med fokus på texter med central religionshistorisk betydelse
- läsa och översätta religionshistoriskt relevanta övningsexempel på latin och grekiska
- tillämpa grundläggande filologisk metod på religionshistoriskt relevanta grekiska och latinska texter
- självständigt tolka och kritiskt analysera klassiska religionshistoriskt relevanta grekiska och latinska texters innehåll utifrån hermeneutisk metod

Innehåll

I kursen ges en orientering i grekisk och romersk litteraturhistoria under antiken, med fokus på texter av central religionshistorisk betydelse. Texterna studeras främst i översättning, men kortare avsnitt på latin och/eller grekiska tas också upp som språkliga övningsexempel. I kursen integreras forskningsförberedande övningar i tillämpning av filologisk metod med hermeneutisk tolkning och analys.

Undervisning

Kursinnehållet bearbetas genom föreläsningar och seminarier, inspelade föreläsningar och webbseminarier. Tillgång till Internetuppkoppling, dator och headset är nödvändigt.

Examination

Examinationen består av skriftliga uppgifter och aktivt seminariedeltagande.

Som betyg på slutförd kurs ges Godkänd eller Väl Godkänd.

Övergångsbestämmelser

Personer som läst denna kurs enligt äldre kursplan har möjlighet att tentera kursen enligt den kursplanen inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan.

Övriga föreskrifter

För att studenter i den gamla studieordningen och på religionsvetenskapligt program 140/160 poäng skall kunna placera kursen på D-nivå krävs att kursen Religionshistoria C2 är avklarad.

Kursen ges i samarbete med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2009

Feeney, Denis. 1998. Literature and Religion at Rome. Cultures, contexts, and beliefs. Cambridge: Cambridge University Press (161 s/p). Veyne, Paul. 1988. Did the Greeks believe in their Myths? An Essay in the Constitutive Imagination. Chicago: University of Chicago Press (161 s/p). Kompendium/Compendium (ca 200 s/p).