Utbildning

Kursplan för Examensarbete i psykologi

Master's Thesis in Psychology

  • 30 högskolepoäng
  • Kurskod: 2PS007
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Psykologi A2E
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2008-12-19
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 03, 2009
  • Behörighet: Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning mot psykologi. Godkända metod- och vetenskapsteorikurser inom programmet.
  • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslut och riktlinjer

Antagen till Masterprogrammet, huvudområde Psykologi. För tillträde till kursen skall i programmet ingående metod- och vetenskapsteorikurser vara godkända.

Mål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna

• söka för ett angivet ämne relevant litteratur i forskningsdatabaser
• sammanställa en litteraturintroduktion till ett givet ämne
• formulera en problemställning och specifika frågeställningar i vetenskapligt undersökningsbara termer
• planera en empirisk studie med avseende på design, deltagare, mätmetoder och genomförande som kan besvara de ställda frågorna, samt lägga upp en plan för att besvara teoretiska frågeställningar
• insamla material enligt planerna
•bearbeta och analysera material för att kunna besvara problemställningen - forskningsfrågorna
•dra slutsatser om hur problemet/forskningsfrågorna besvarats och anknyta till relevant litteratur
• rapportera arbetet på ett vetenskapligt sätt
• offentligt försvara sin undersökning, med vilket menas att kunna sakligt argumentera kring dess styrkor och svagheter.

Innehåll

Den studerande genomför under handledning, men med självständigt ansvar, ett forskningsarbete inom något område som direkt eller indirekt har relevans för psykologisk forskning. En skriftlig plan för arbetet fastställs i samråd med handledare och examinator. Den studerande erbjuds också möjlighet att delta vid ett lärarlett planeringsseminarium under kursens början.

Undervisning

Undervisning ges i form av handledning. Denna omfattar i normalfallet ett antal sammanträden mellan den studerande och handledaren samt olika former av telefon- och e-postkontakt.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker genom granskning av slutfört examensarbete och vid ett ventileringsseminarium, då även det muntliga försvaret av arbetet bedöms. Obligatorisk närvaro vid ett antal uppsatsventileringar och/eller opponering på annan uppsats ligger också till grund för betygssättningen. Vid examinationen används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För fullgjord kurs bedöms studentens prestation även i termer av ECTS-betygsskalan, som dokumenteras i UPPDOK och anges som tilläggsinformation på intyg.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.