Utbildning

Kursplan för Vetenskaplig visualisering

Scientific Visualisation

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD389
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2010
 • Behörighet: 120 hp inklusive Programmeringsteknik 5 hp och Beräkningsvetenskap II eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • beskriva dataflödet i ett visualiseringssystem,

 • redogöra för metoder som transformerar data och information till visuella representationer,

 • använda och programmera avancerad programvara för varierande visualiseringstekniker.

Innehåll

Vetenskaplig visualisering handlar om metoder för att visualisera stora och komplexa datamängder från experiment eller beräkningar. Det handlar om att synliggöra/återge modeller, där modellen exempelvis kan vara en komplicerad molekyl.
Diskreta modeller. Volymsrendering: raytracing, splatting, texturbaserad rendering (rendering betecknar den metod eller beräkning som en dator utför för att framställa en bild eller animering). Konstruktion av isoytor (nivåkurvor). Konvertering av diskreta volymdata till polygonmodeller. Topologier för och förenkling av komplexa geometriska modeller. Visualiseringstekniker. Perceptionsrelaterade aspekter. Rendering av partiklar. Tillämpad visualisering. Kursen omfattar projektarbete som t.ex. programmering i VTK (Visualisation Toolkit).

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt laborationer och inlämningsuppgifter (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2010

 • Schroeder, Will Martin, Ken; Lorensen, Bill The visualization toolkit : an object-oriented approach to 3D graphics

  3. ed.: [Tech Valley]: Kitware Inc., 2004

  Se bibliotekets söktjänst