Utbildning

Kursplan för Bioinformatik på nätet

Bioinformatics on the Web

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG425
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-11-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2011
 • Behörighet: 60 hp biologi alternativt 45 hp biologi och 15 hp kemi eller geovetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • Söka efter biologisk information på webben.

 • Använda enkla datorbaserade verktyg för studier av DNA-sekvenser och proteinstrukturer.

 • Lösa biologiska problem med hjälp av bioinformatiska verktyg.

 • Tolka resultat vid användning av datorbaserade metoder.

Innehåll

Följande problemområden ingår: Sammanställning av sekvensdata. Grundläggande sekvensanalys. Databaser och databassökningar. Mönster i DNA-sekvenser. Sekundärstrukturer. Proteiners tredimensionella strukturer. Linjeringar. Fylogenetiska rekonstruktioner. Metaboliska rekonstruktioner.

Undervisning

Undervisningen ges i form av en serie problembaserade datorövningar.

Examination

Problembaserade datorövningar (3 hp). Dessutom anordnas ett övergripande prov vid slutet av kursen (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2012

Ingen kurslitteratur från bokhandeln