Utbildning

Kursplan för Informationssystem A: Logik

Information Systems A: Logic

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2IS013
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N, Matematik G1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2010-10-14
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 27, 2011
  • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
  • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna grundläggande begrepp inom den formella logiken, särskilt de som är viktiga för förståelsen av strukturen hos konstruerade språk och formella system i allmänhet. Tillämpa logikens metoder vid problemlösning.

Innehåll

Satslogik
satslogikens språk
formalisering
tautologibegreppet
satslogik
konsekvens
naturlig deduktion
Predikatlogik
predikatlogikens språk
formalisering
rudimentär mängdteori
modeller
logisk sanning och konsekvens
naturlig deduktion
sambandet mellan logisk konsekvens och deduktion.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner med räkneövningar

Examination

Tentamen och inlämningsuppgifter. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2011