Utbildning

Kursplan för Fördjupningskurs i fysik - projektkurs

Advanced Physics - Project Course

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA565
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-09-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: 120 hp varav 75 hp fysik. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Studenten skall genom ett inriktningsspecifikt projektarbete kunna visa hur tidigare kunskaper inom fysikämnet kombineras för att konstruera och utvärdera experimentella mätningar och/eller teoretiska beräkningar/simuleringar samt kunna kommunicera sina resultat skriftligt och muntligt.

Innehåll

Kursinnehåll specificeras i samråd med programsamordnare och studievägledare med hänvisning till en viss inriktning i masterprogrammet i fysik.

Undervisning

Självstudier och projektarbete. I detta kan ingå att inhämta kunskaper från andra ämnens kurser.

Examination

Skriftlig och muntlig examination av projektet utförd av programsamordnare och ämnesrepresentant.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.