Utbildning

Kursplan för Fördjupningskurs i fysik - projektkurs

Advanced Physics - Project Course

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA566
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-05-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-09-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: 120 hp varav 75 hp fysik. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Studenten skall genom ett inriktningsspecifikt arbete kunna visa hur tidigare kunskaper inom fysikämnet kombineras för att konstruera och utvärdera experimentella mätningar och/eller teoretiska beräkningar/simuleringar samt kunna kommunicera sina resultat skriftligt och muntligt.

Innehåll

Kursinnehåll specificeras i samråd med programsamordnare och studievägledare med hänvisning till en viss inriktning i masterprogrammet i fysik.

Undervisning

Självstudier och projektarbete.

Examination

Skriftlig och muntlig examination av projektet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 09, 2013

Litteratur väljs ut i samråd mellan handledare och student.