Kursplan för Fysikprojekt med forskningsanknytning

Physics Project with a Research Basis

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA605
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-01-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2012
 • Behörighet: 30 hp matematik och fysik. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Genom att självständigt bedriva ett projekt med anknytning till pågående forskning inom fysik skall studenten tillgodogöra sig en fördjupad förståelse av forskningsområdets fysik och metoder.
Efter godkänd kurs skall studenten kunna


 • författa en projektplan, regelbundet följa upp utfallet, samt vid behov revidera planen

 • värdera nya rön genom att kritiskt använda fysikalisk litteratur och databaser

 • diskutera, tolka och bedöma resultat från ett valt forskningsområde utifrån ett självständigt projektarbete

 • redogöra för sina resultat och slutsatser i olika former.

Innehåll

Inom många områden blir det allt viktigare att från olika håll kunna tolka och bedöma forskningsresultat. För att uppnå målen skall studenten under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem anpassat till studentens förkunskaper och nivå inom grundutbildningen, söka, sammanställa, tolka och värdera information relevant för det valda problemet samt presentera resultatet muntligt och skriftligt.

Undervisning

Forskningsanknytningen innebär att deltagarna knyts, med en individuell handledare, till en forskningsgrupp inom fysik, deltar i dess seminarier och ges praktiska råd som anpassas till den nivå inom grundutbildningen där den studerande befinner sig.

Examination

Delredovisning (2 hp) av det forskningsanknutna projektet, muntligt för forskargruppen eller som en poster i samband med ett annat, vid institutionen arrangerat posterpresentationtillfälle.
Slutredovisning (3 hp) med skriftlig rapport på engelska samt muntlig presentation för forskargruppen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2012

Forskningslitteratur