Utbildning

Kursplan för IT-rätt

Basic Course on IT Law

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HR118
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Handelsrätt G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Företagsekonomiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 06, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

IT-rätt är en kurs på A-nivå och ges inom ramen för systemvetenskapliga programmet och som kurs kan den även ingå i andra utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Mål

Kursen skall ge god kännedom om de centrala civilrättsliga och offentligrättsliga regler som är av betydelse för företag, organisationer och andra näringsidkare med verksamhet som innebär användning av IT-teknik.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

 1. Ha kännedom om de delar av den svenska rättsordningen som är aktuella i IT-relaterade kommersiella förhållanden.
 2. Vara väl förtrogna med aktuella metodfrågor och förhållningssätt.
 3. Förstå innebörden av aktuella rättsregler samt tillämpa dessa på specifika problem.
 4. Analysera konsekvenserna av de aktuella rättsreglerna.
 5. Kunna uppfatta och formulera frågor som är relevanta för att analysera de rättsliga konsekvenserna av olika handlingsalternativ

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att studera rättsliga ämnesområden som är relevanta för olika former av IT-relaterad näringsverksamhet.

Kursen består av fyra avsnitt. Den inleds med en introduktion som behandlar grundläggande rättsliga principfrågor, bland annat om rättsreglernas tillkomst, funktion och systematik samt om viktiga juridiska begrepp. Det andra avsnittet behandlar de rättsregler som gäller avtal och särskilt de regler som gäller för IT-relaterade standardavtal. Det tredje avsnittet behandlar den IT-relaterade immaterialrätten, särskilt berörs aktuella regler om upphovsrätt, patenträtt och varumärkesrätt. Kursens fjärde och sista avsnitt behandlar offentlig rätt, särskilt reglerna om offentlighet och sekretess, om personuppgiftslagen och om IT-relaterad specialstraffrätt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För godkänt kursresultat krävs dels deltagande i obligatoriska moment dels godkänt resultat vid det skriftliga provet. Två godkända betygsgrader tillämpas, Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
Student som fått betyget Underkänd (U) har rätt till omtentamen.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Seminarierna är obligatoriska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2016

 • Lagtextsamlingar

  Företagsekonomiska institutionen, Handelsrätt,

  Kommer att finnas tillgänglig i elektroniskt format i Studentportalen vid kursstart.

  Obligatorisk

 • Strömberg, Håkan; Lundell, Bengt Handlingsoffentlighet och sekretess

  11., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Adolfsson, Kjell; Norberg, Johanna Handelsrätt-Juridik som analytiskt och strategiskt verktyg

  Liber, 2015

  ISBN 978-91-47-11164-0

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan