Kursplan för Terminskurs 6: Förvaltningsrätt och internationell rätt

Term Course 6: Administrative Law and International Law

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2JJ306
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (B), icke utan beröm godkänd (Ba), med beröm godkänd (AB)
 • Inrättad: 2012-05-16
 • Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Reviderad: 2013-04-09
 • Reviderad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Gäller från: vecka 04, 2013
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkänd tentamen i fyra av terminskurserna 1-5 samt fullgjord obligatorisk undervisning i den ej tenterade terminen. Om särskilda skäl föreligger kan dispens från förkunskapskraven meddelas av utbildningsutskottets dispensnämnd.
 • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd den 9 maj 2012 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Reviderad den 9 april 2013. Kursplanen träder i kraft från och med vårterminen 2013.

Allmänt
Kursen omfattar 30 högskolepoäng (30 ECTS) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för juristexamen enligt utbildningsplan fastställd den 16 april 2007 av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet.

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat

A. Allmänt kursinnehåll
Under kursen vidareutvecklas de kunskaper och färdigheter som studenterna har tillägnat sig under de tidigare terminskurserna avseende rättsteknik och juridisk problemlösning liksom muntlig och skriftlig framställning. De olika ämnesområdena studeras både separat och integrerat. Särskilt uppmärksammas samspelet mellan det inhemska rättssystemet och det internationella normsystemet liksom samspelet mellan rätt och samhälleliga mål såsom ekonomisk effektivitet, jämställdhet och hållbar utveckling.

B. Ämnesspecifikt kursinnehåll:
Kursens innehåll avseende allmän förvaltningsrätt fokuserar på den svenska offentliga organisationens uppbyggnad, myndigheternas organisation, arbetsformer och befogenheter, förvaltningsprocessen, kontrollen över förvaltningen, de förvaltningsrättsliga beslutens innebörd och rättsverkningar, förvaltningsrättens rättskällor och metoder för att lösa juridiska problem.

Studierna i kommunalrätt fokuserar på kommunerna som offentligrättsliga subjekt, reglerna som styr kommunernas befogenheter, den kommunala organisationens uppbyggnad och kontrollen över kommunerna.

Ifråga om offentlighetsprincipen, sekretessregleringen och personuppgiftslagstiftningen behandlas under kursen regleringen rörande allmänna handlingar, tystnadsplikt och handlingssekretess samt avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen i den svenska lagstiftningen och tillämpningen i ett jämförande perspektiv.

Kursens innehåll avseende folkrätt fokuserar på förhållandet mellan folkrätt och nationell rätt, frågor rörande staters territorium, befolkning och representation med dithörande problem om jurisdiktion, immunitet samt internationellt skydd för mänskliga rättigheter, internationella organisationer – särskilt FN och dess system för kollektiv säkerhet samt frågor rörande fredlig lösning av mellanstatliga tvister, förbud mot hot om eller bruk av våld samt rätten till självförsvar och non-interventionsprincipen.

Kursens innehåll avseende EU-rätt rör huvudsakligen EU:s regelverk för den inre marknaden och centrala delar av den materiella EU-rätten, EU:s kompetens – intern och extern – maktdelningen mellan EU och medlemsstaterna, EU-rätten i såväl ett folk- som förvaltningsrättsligt perspektiv samt EU:s säkerhetspolitiska samarbete jämte samarbetet avseende inrikespolitik och rättsväsende.

Kursens innehåll avseende internationell privat- och processrätt behandlar huvudsakligen svenska domstolars och myndigheters behörighet att befatta sig med utlandsanknutna mål och ärenden, val av tillämplig lag i tvister med utlandsanknytning samt under vilka förutsättningar utländska avgöranden kan erkännas och verkställas i den egna staten samt konventionssamarbetets betydelse för en internationellt harmoniserad utveckling av regelsystemet.

C. Kursinnehåll avseende den integrerade delen
Utifrån problemställningar i det nationella rättssystemet behandlas materiell svensk förvaltningsrätt i ett internationellt perspektiv. Den svenska förvaltningsorganisationens uppbyggnad och funktion, liksom de materiella reglernas utformning och tillämpning inom utvalda sektorer jämförs och analyseras. Vidare sker en fördjupning i de internationellrättsliga ämnena. Därutöver behandlas hur svenska rättsreglers innehåll och tolkning kompletteras eller ersätts av folkrättsliga regler och EU-regler samt hur internationellt privat- och processrättsliga regler avgör det egna landets behörighet i internationella mål, vilken rättsordning som ska tillämpas i konkreta fall samt om utländska avgöranden kan erkännas och verkställas här i landet.

Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

Allmän förvaltningsrätt
Kommunalrätt
Speciell förvaltningsrätt
Folkrätt
EU-rätt
Internationell privat- och processrätt

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, studieintroduktioner, seminarier, processpel, handledning och andra övningsmoment enligt undervisningsplanen och litteraturförteckning.

Undervisningen är baserad på studenternas förberedelser i basgrupper med fyra till sex medlemmar. Aktivt deltagande i seminarieförberedelser, seminarieövningar, processpel och övriga övningsmoment är obligatoriskt. Närvarokraven preciseras i undervisningsplanen, och kursföreståndaren kan därutöver medge viss frånvaro och besluta om ersättningsuppgifter.

Det förekommer både obligatoriska skriftliga och muntliga uppgifter som poängbedöms av lärarna. Dessa uppgifter är också betygsgrundande, se nedan.

Examination

Kursen omfattar 30 högskolepoäng. Examinationen sker på grundval av två moment om vardera 15 högskolepoäng, dels de under kursen obligatoriska muntliga och skriftliga delmoment som anges i undervisningsplanen, dels ett avslutande skriftligt prov (tentamen).

För godkänt betyg på kursen krävs godkänt betyg såväl i de obligatoriska muntliga och skriftliga momenten (fullgjort obligatorium) som i det skriftliga provet.

Studenternas förväntade studieresultat och kursens betygskriterier framgår av undervisningsplanen.

I undervisningsplanen meddelas också föreskrifter om tillåtna hjälpmedel vid prov och om möjlighet till förnyat prov (omtentamen).

Skriftlig tentamen anordnas vid kursens slut och omtentamen enligt närmare anvisningar i undervisningsplanen. Kursföreståndaren kan, om det av särskilda skäl finns behov, besluta om enskild tentamen, skriftlig eller muntlig. De betyg som ges på kursen är underkänd, U, och de godkända betygsgraderna B, Ba och AB. För betyget godkänt (B) fordras att godkänt resultat uppnåtts beträffande samtliga förväntade studieresultat. För högre betyg (Ba eller AB) fordras att en sammanvägning av de resultat som uppnåtts beträffande de förväntade studieresultaten, enligt examinators bedömning motsvarar det högre betyget.

Disciplinära åtgärder vid fusk
Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att det inte får finnas otillåtna hjälpmedel med under salsskrivningar. Vid hemtentamen eller motsvarande ska tentanden helt på egen hand besvara tentamensfrågorna. Det är även fusk att vid PM-skrivande utge annans text för att vara ens egen. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen! Den som på dessa eller annat sätt fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2019

HT 2019

Äldre upplagor än de nedan angivna är dock tillåtna.

Förvaltningsrätt

 • Bohlin, Alf Offentlighetsprincipen

  9. uppl.: Stockholm: Norstedts Juridik, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björkman, Ulla; Lundin, Olle Kommunen och lagen : en introduktion

  6 uppl.: Iustus, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marcusson, Lena Offentligrättsliga principer

  Tredje upplagan: Uppsala: Iustus förlag, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lerwall, Lotta Makt, myndighet, människa : en lärobok i speciell förvaltningsrätt

  Tredje upplagan: Uppsala: Iustus förlag, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Essen, Ulrik von; Bohlin, Alf; Warnling Conradson, Wiweka Förvaltningsrättens grunder

  Tredje upplagan: Stockholm: Norstedts juridik, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Internationell rätt

 • Bogdan, Michael Svensk internationell privat- och processrätt

  8. uppl.: Norstedts Juridik AB, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Barnard, Catherine; Peers, Steve European Union law

  2. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Malanczuk, Peter.; Akehurst, Michael Barton. Akehurst's modern introduction to international law

  8th rev. ed.: Milton Park: Routledge, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Författningssamlingar

 • Lagbok

  Såväl den blå som den gröna lagboken är fullt användbara på Terminskurs 6.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Maja Kirilova; Mårsäter, Olle Documents in public international law

  3. ed.: Stockholm: Norstedts juridik, 2015

  Eller motsvarande

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Välj Fördrag om Europeiska unionen, Europafördrag, Lissabonfördraget alternativt Blackstone's eller motsvarande! Ett fördrag är obligatorisk litteratur!

 • Wahl, Nils Fördrag om Europeiska unionen = : Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union

  6., rev. uppl.: Stockholm: Institutet för europeisk rätt vid Stockholms universitet, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Europafördrag : EU-fördrag, Sveriges anslutningsfördrag, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, EU-lagen

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lissabonfördraget : konsoliderad version av EU:s fördrag

  1. uppl.: Stockholm: SNS förlag :b Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) :b Regeringskansliet, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bergström, Carl Fredrik; Hettne, Jörgen EU:s grundfördrag och annan primärrätt

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Foster, Nigel Blackstone's EU treaties & legislation 2017-2018

  Oxford: Oxford University Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendier

Säljs vid materialförsäljningen den 31 augusti och därefter i studerandeexpeditionen.

 • Rättsfallskompendium i förvaltningsrätt I : Allmän och speciell förvaltningsrätt

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rättsfallskompendium i förvaltningsrätt II : Kommunalrätt

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rättsfallskompendium i förvaltningsrätt III : Offentlighet och sekretess

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rättsfallskompendium i förvaltningsrätt IV : Miljörätt

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rättsfallskompendium i förvaltningsrätt V: Socialrätt

  Juridiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Rättsfallskompendium i förvaltningsrätt VI: Polisrätt

  Juridiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Materialsamling i EU-rätt

  Juridiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Internationell Privaträtt (IP)

  Häfte I: Avdelning I-II Häfte II: Avdelning III

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Materialsamling i folkrätt

  Juridiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Materialsamling i migrationsrätt

  Juridiska institutionen,

  Obligatorisk

Rekommenderad men ej obligatorisk litteratur. Får ej användas på tentamen.

Versioner av litteraturlistan