Utbildning

Kursplan för Masteruppsats i sociologi

Master's Thesis in Sociology

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC075
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Sociologi A2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-10-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2017
 • Behörighet: Sociologi C, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C eller Socialpsykologi C, samt minst 60 hp klara inom ramen för det Masterprogram i samhällsvetenskap inklusive Sociologisk teori, Vetenskapsteori för samhällsvetare, Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap, Kvantitativa metoder och Samhällsvetenskapliga metoder.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges endast som programkurs inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning sociologi. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål

Kursens syfte är att studenten fördjupar sina kunskaper och vidareutvecklar sina färdigheter i att självständigt och med kritiskt vetenskapligt förhållningssätt initiera, planera och genomföra en mer omfattande sociologisk studie samt avrapportera den i form av en vetenskaplig uppsats av god kvalitet.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna självständigt och med kritisk reflektion analysera sociologiska frågeställningar utifrån olika sociologiska perspektiv, teorier och begrepp
 • kunna med kritisk reflektion redogöra för förutsättningar, begränsningar och möjligheter i valda kvalitativa och kvantitativa metoder liksom i deras tillämpning samt kunna kritiskt diskutera och motivera val av metod och design utifrån specifika frågeställningar
 • självständigt kunna initiera, avgränsa, utforma och genomföra en sociologisk studie med väl motiverat val av relevant sociologisk teori samt fördjupad tillämpning av väl motiverade sociologiska metoder
 • kunna kommunicera en genomförd studie i form av en vetenskaplig uppsats
 • kunna självständigt genomföra en kritiskt reflekterande och konstruktiv vetenskaplig opposition på en vetenskaplig uppsats
 • självständigt kunna utföra informationssökningar från olika källor samt samla in information av relevans för en viss frågeställning inom det sociologiska kunskapsområdet, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt använda och presentera denna
 • kunna aktivt och självständigt bidra till det vetenskapliga samtalet i seminarier
 • kunna använda sina kunskaper för att göra självständiga och kritiska bedömningar och analyser av problem i olika delar av samhället, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kunna klart och intresseväckande skriftligt och muntligt kommunicera och diskutera sociologiskt relevant information, problem och slutsatser av analys

Innehåll

Uppsatsarbetet uförs självständigt och innebär ett djupare studium av en sociologiskt relevant frågeställning, teori eller metod. Arbetet redovisas skriftligt och ska behandlas vid ett seminarium. I samband med ett förberedande moment där studenten utarbetar en uppsatspromemoria tilldelas studenten en handledare. Arbetet med uppsatsen sker på heltid under en termin.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier och handledning. Student har rätt till handledning endast under en termin.

Examination

Uppsatsen examineras vid ett seminarium. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Godkänd uppsats samt aktivt deltagande (inklusive oppositionsuppgift) i seminarieverksamheten krävs för att få slutbetyg.

Övriga föreskrifter

Sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) utgör inte olika ämnen och kan inte heller ingå i examen tillsammans med ämnet socialpsykologi för den som påbörjat sina studier ht 1998 eller senare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2017

Litteratur till uppsatsarbetet väljs av författaren i samråd med handledaren.