Kursplan för Musei- och kulturarvsvetenskap, masterkurs

Museum and Cultural Heritage Studies, Master Course

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 60 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KK033
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: ABM A2E

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-05-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen vid institutionen för ABM
 • Reviderad: 2015-03-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: Kursen är öppen endast för dem som inom masterprogrammet i ABM, med inriktning Musei- och kulturarvsvetenskap, uppnått 52,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för ABM

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskaper och färdigheter:

Moment 1, Teori och metod för ABM, 7,5 hp

 • fördjupade kunskaper om ABM-områdets vetenskapliga discipliner
 • fördjupade kunskaper om vetenskapliga teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet och för ABM-ämnena i synnerhet
 • förmåga att formulera en lämplig teorianknytning till ett forskningsproblem och att välja lämplig metod för forskningsproblemet
Moment 2, Praktik, 7,5 hp
 • kunskaper om den praktiska verksamheten vid museum eller annan kulturarvsinstitution
 • förmåga att med hjälp av inomvetenskapliga analytiska redskap och modeller kritiskt reflektera över tillämpad praxis vid museer eller andra kulturarvsverksamheter
Moment 3, Masteruppsats, 30 hp
 • förmåga att med teoretisk förankring och metodisk stringens genomföra ett skriftligt vetenskapligt arbete inom ABM-området
 • fördjupad förmåga att söka och värdera vetenskaplig information
 • förmåga att självständigt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning
 • förmåga att anknyta en vetenskaplig undersökning till aktuell forskning och bidra till kunskapsutvecklingen
 • förmåga att inta ett etiskt förhållningssätt till vetenskaplig forskning
 • förmåga att presentera forskningsresultat på ett pedagogiskt sätt, enligt givna instruktioner för formalia och med en god språkbehandling
Moment 4, Tillvalskurs, 7,5 hp
Tillvalskurs. Mål för detta moment specificeras separat.

Moment 5, Att vara en reflekterande praktiker, 7,5 hp
 • kunskaper om arbetslivs- och kompetensfrågor med särskild inriktning mot kulturarvs- och informationshanterande institutioner
 • kunskaper om verksamhetsutveckling med särskild inriktning mot kulturarvs- och informationshanterande institutioner
 • kunskaper om ledarskap, medarbetarskap och grupprocesser i arbetslivet.

Innehåll

Moment 1: Teori och metod för ABM, 7,5 hp
Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap.
Inom momentet studeras övergripande teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet. Syftet är vidare att fördjupa diskussionen om ABM-områdets vetenskapliga discipliner, deras relationer till andra akademiska discipliner och till varandra samt att orientera om teorier och metoder som används i forskning inom arkivvetenskapen, biblioteks- och informationsvetenskapen samt musei- och kulturarvsvetenskapen. Momentet fungerar också som en förberedelse inför moment 3 genom att studenten väljer sitt uppsatsämne och börjar formulera teorianknytning och metodval.

Moment 2: Praktik, 7,5 hp
Praktiken omfattar fem veckors sammanhängande, handledd verksamhet på ett museum eller annan kulturarvsinstitution/myndighet. Studenten ska i samband med praktiken i en skriftlig rapport redogöra för sina erfarenheter och, utifrån tidigare tillägnade mer teoretiska kunskaper, kritiskt reflektera över praxis på arbetsplatsen. Viss tid under praktiken reserveras för arbetet med den skriftliga uppgiften.
Praktiken är valbar och kan bytas ut mot annat moment i institutionens kursutbud. Också andra kurser inom Uppsala universitets utbud kan väljas. Det krävs dock att kursen bedöms som uppenbart relevant för ABM-området. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Moment 3: Masteruppsats, 30 hp
Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap.
Momentet ägnas åt författandet och ventileringen av ett skriftligt vetenskapligt arbete. Häri ingår även att studenten ska fördjupa sina kunskaper om hur man söker och värderar information inom forskningsområdet samt fungera som opponent vid ventilering av annan students uppsats. Arbetet påbörjas under höstterminen och slutförs under vårterminen.
Ventileringsseminarierna är öppna för samtliga studenter på masterprogrammet i ABM.

Moment 4: Tillvalskurs, 7,5 hp
Detta moment syftar till att ge en breddning av perspektiv och kunskaper inom ABM-området. Kursen väljs inom utbudet av kursmoment i masterprogrammet i ABM. Också andra kurser inom Uppsala universitets utbud kan väljas. Det krävs dock att kursen bedöms som uppenbart relevant för ABM-området. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Moment 5: Att vara en reflekterande praktiker, 7,5 hp
Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap.
Momentet syftar till att studenterna ska reflektera över sina kompetenser, hur dessa kan användas i praktisk verksamhet och hur ett fortsatt lärande åstadkoms i arbetslivet. Den första delen av momentet fokuserar på kompetens- och arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor och innefattar bland annat arbete med en meritportfölj.
Under momentets andra del diskuteras, ur ett organisationsteoretiskt perspektiv, innebörden av ledarskap, medarbetarskap och processer i grupper/team. Tyngdpunkten ligger på verksamhetsutveckling genom att studenterna med utgångspunkt i en befintlig organisation/institution diskuterar samt utarbetar förslag till hur en verksamhet kan utvecklas och hur denna utveckling kan implementeras.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt enskild handledning. Alla undervisningsinslag som innehåller någon form av examination är obligatoriska och utebliven medverkan ska kompenseras med en kompletteringsuppgift.

Examination

På uppsatsmomentet sker examination genom framläggandet av ett examensarbete i form av en masteruppsats samt opposition på annan students uppsats och aktivt deltagande vid ytterligare minst fem ventileringsseminarier.
På kursens övriga moment sker examination genom skriftlig individuell tentamen, skriftliga individuella eller gruppbaserade PM, muntlig eller skriftlig seminarieredovisning av uppgifter och övningar gjorda individuellt eller i grupp. På kursens olika moment förekommer dessa examinationsformer i olika kombinationer.
En student som missar ett obligatoriskt undervisningstillfälle ska lämna in en restuppgift, vars omfattning ska motsvara den arbetsinsats som skulle krävts för förberedelser och aktivt deltagande vid undervisningstillfället. På varje kursmoment ges under ett läsår regelmässigt ett ordinarie tentamenstillfälle och ett omtentamenstillfälle. Omtentamenstillfället är även sista dag för inlämning av kompletteringsuppgifter. Därefter hänvisas studenten till nästa gång kursmomentet ges, som regel nästföljande läsår.
Samtliga moment på kursen bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd, med undantag för praktikmomentet vilket bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs VG på uppsatsmomentet.

Övergångsbestämmelser

För studenter som tidigare läst kurser som motsvarar kursmoment inom den valda inriktningen kan vissa moment behöva bytas ut mot kursmoment från de andra två inriktningarna inom masterprogrammet i ABM.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.