Utbildning

Kursplan för Informationssystem C: Examensarbete, fristående

Information Systems C: Bachelor's Degree Project

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS036
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Informationssystem G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-08-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-08-13
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2015
 • Behörighet: 52,5 hp informationssystem eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Redogöra för vad som avses med ett vetenskapligt förhållningssätt i samband med kunskapsutveckling
 • Redogöra för val av forskningsansats i relation till forskningsfrågor, kunskapsbidrag och kunskapsprodukter i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen
 • Redogöra för val av vetenskapliga metoder för datainsamling och analys i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • Planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom informationssystem, vilket resulterar i en uppsats
 • Presentera och försvara arbetet
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • Kritiskt förhålla sig till kunskap på ett självständigt sätt med avseende på litteratur och andra kunskapskällor
 • Kritiskt granska andra vetenskapliga undersökningar och andra studenters uppsatsarbeten med utgångspunkt från generella vetenskapliga kriterier
 • Baserat på egna och andras omdömen kritiskt reflektera över den egna uppsatsen och argumentera för egna problemformuleringar, ställningstaganden, resultat och slutsatser

Innehåll

Examensarbetet baseras på en forskningsrelevant frågeställning och ett kunskapsbehov som formuleras av studenten i samverkan med handledare och kursansvarig i en s.k. kunskapsprojektering. Med utgångspunkt från denna kunskapsprojektering planeras och genomförs ett vetenskapligt arbete. Arbetet skall basera sig på medvetna och reflekterade val av forskningsansats samt metoder för datainsamling och dataanalys.

Undervisning

 • Föreläsningar och seminarier
 • Grupphandledning i seminarieform

Examination

 • Skriftlig uppsats
 • Muntlig presentation och försvar av den egna uppsatsen
 • Opposition på annan uppsats
 • Deltagande vid muntliga presentationer av andra studenters uppsatsarbeten
 • Deltagande vid obligatoriska moment

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2015

 • Oates, Briony J. Researching information systems and computing

  London: SAGE Publications, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis Att skriva en bra uppsats

  3., omarb. uppl.: Lund: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk