Utbildning

Kursplan för Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap

Basic Biomedical Laboratory Science

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 11 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OG079
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-01-31
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Utländsk kandidatexamen alternativt en avslutad tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande. Tidigare utbildning ska, förutom biomedicinsk laboratorievetenskap, inkludera anatomi, fysiologi, kemi och biokemi motsvarande 40 hp tillsammans. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Utbildningens innehåll, längd och nivå regleras av förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Kursen ges som första kurs inom Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen och utgörs av teoretiska studier och praktisk färdighetsträning.

Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig de grunder i biomedicinsk laboratorievetenskap med tillhörande metodik som krävs för att förstå kompletteringsutbildningens fortsatta uppbyggnad och den biomedicinska analytikerns olika yrkesroller.

Mål

Färdigheter och förmågor
Den studerande ska efter avslutad kurs:

 • kunna förstå och tillämpa säkerhet och hygien samt rutiner vid laboratoriearbete
 • kunna tillämpa grundläggande laboratoriemetodik inklusive beräkningar
 • sammanställa resultat från utförda analyser skriftligt och muntligt i grupp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutad kurs:
 • kunna redovisa teoretisk bakgrund till och ha tränat grundläggande klinisk kemisk laboratoriemetodik, fysiologisk metodik, histologi och mikrobiologi.
 • kunna översiktligt beskriva människans och cellens uppbyggnad
 • känna till den biomedicinska analytikerns yrkesroller
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutad kurs:
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med studenter och lärare
 • känna till det vetenskapliga arbetssättet

Innehåll

Den teoretiska delen syftar till att ge en bakgrund till biokemisk laboratoriemetodik. Laboratoriemetodikdelen syftar till att introducera den studerande till framtida möjliga arbetsuppgifter. Detta görs i form av praktiska moment och studiebesök.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, laborationer, demonstrationer och studiebesök.

Examination

Examination sker dels som enskilt skriftligt prov, dels som enskilt praktiskt prov och dels som muntlig redovisning i grupp. För betyget godkänd krävs dessutom godkända seminarier och laborationer samt deltagande i demonstrationer och studiebesök. Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.