Kursplan för Etnobotanik

Ethnobotany

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BL298
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, alt. 2) 90 hp biologi. I båda fallen skall biologin innehålla Floristik och faunistik 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen fokuserar på traditionellt nyttjande av biologisk mångfald och förenar botanik med antropologi, intervjuteknik, botanikstudier och insamling, nomenklatur och klassificering.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna.
* identifiera de ur etnobotanisk synpunkt viktigaste växtfamiljerna i fält
* läsa, förstå, sammanfatta och kritisera naturvetenskapliga och socialvetenskapliga vetenskapliga artiklar
* utveckla, planera, genomföra och såväl muntligt som skriftligt presentera ett vetenskapligt projekt i ett U-land
* samarbeta med människor från olika kulturer och genomföra etnobotaniska intervjuer med hjälp av tolk
* använda molekylärbiologiska metoder för att identifiera växtmaterial
* använda herbarium och göra botaniska samlingar enligt internationell praxis
* diskutera lagstiftning och konkreta problem omkring Access and Benefit Sharing med olika inblandade partier i en forskningssituation
* bedöma den vetenskapliga bakgrunden till etnobotaniska tillämpningar

Innehåll

Föreläsningar introducerar det vetenskapliga området, och koncept som domesticering och odling; non-timber forest products; läkeväxter, läkemedel och naturläkemedel; etnobotanik och biologiskt bevarande; konventionen om biologisk mångfald; forskningsetik; projektutveckling från ide till produkt.

Delkursen Växtbestämning tar upp användning av herbarier och botaniska trädgårdar, kännetecknen på viktiga växtfamiljer, deras evolutionära relationer enligt APG II-klassifikationen samt molekylär identifikation av växtmaterial.

Delkursen Aktuella metoder inom etnobotaniken och ges i samarbete med internationell expertis och NGO. Delkursen går genom antropologisk forskningsmetodik med fokus på forskning kring traditionellt nyttjande av biologisk mångfald. Även traditionell jäsning och fermentering, färgning med hjälp av växt- och lavmaterial ingår.

Den tredje delkursen är en Fältkurs i ett utvecklingsland där kunskaper från de andra delkurserna tillämpas och traditionell växtanvändning demonstreras.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. I kursen ingår ett fältmoment i annat land.

Examination

Delkurser: Växtbestämning 5 hp; Aktuella metoder inom etnobotaniken 5 hp; fältkurs 5 hp

För att kursen skall bedömas som godkänd fordras:
* aktivt deltagande i seminarier och laborationer och att inlämningsuppgifterna bedömts godkända.
* en godkänd hemtentamen som avslutning av den del av kursen som ges i Uppsala.
* godkänd fältarbetsplanering, samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av fältarbetet. De som inte deltar i fältarbetet gör ett självständigt etnobotanisk forskningsprojekt i Sverige som redovisas såväl muntligt som skriftligt. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.