Utbildning

Ekonomistyrning - Masterprogram i redovisning och finansiering 2018/2019

Bild för Ekonomistyrning - Masterprogram i redovisning och finansiering 2018/2019
Anmälan

Alla typer av organisationer förväntas hantera sina ekonomiska resurser på ett effektivt sätt. Därför behövs personer som har spetskunskap om redovisning, revision, värderings- och investeringsområdet. Masterprogrammet i redovisning och finansiering vid Uppsala universitet ger dig möjlighet att inhämta dessa kunskaper samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dig inom en av de tre inriktningar som utbildningen erbjuder: Redovisning, Ekonomistyrning och Finansiering. 

Om programmet

Programmet är tvåårigt, med möjlighet att avsluta studierna efter ett år.

Ekonomistyrning
Inom inriktningen Ekonomistyrning genomförs studier där både ekonomisystem och dess organisatoriska kontext står i fokus. Genom studierna får du insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrning med koppling till organisatorisk kontroll. Denna inriktning är lämplig för dig som planerar att arbeta med, och/eller forska, inom ekonomistyrnings-/controllerområdet.

Under programmets första och andra termin ingår kurser som dels är gemensamma för alla deltagare och dels kurser som är specifika för inriktningen Ekonomistyrning.

Under tredje terminen har du möjlighet att genomföra kompletterande studier vid Uppsala universitet eller utomlands. Det finns också möjlighet att göra arbetspraktik under den tredje terminen. Den fjärde och sista terminen kommer du att skriva en uppsats om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom inriktningen Ekonomistyrning.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi  (Business Studies) som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits) med företagsekonomi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

ÅR 1

Termin 1 och 2
Under första och andra terminen läser du kurser som är gemensamma för alla deltagare och kurser som är specifika för den inriktning som du valt. De gemensamma kurserna ger kunskap om affärsanalytiska ­frågor, redovisningsteori, vetenskaplig metod med mera.

Studier inom ekonomistyrningsområdet är kopplade till controlling, ekonomistyrningsfilosofier, lednings- och förändringsarbete inom organisationer. En del av kurserna genomförs tillsammans med en utbildningsspecialisering inom masterprogrammet Företagande och ledning. Inom denna inriktning kommer gästföreläsare från ekonomistyrningsområdet, till exempel controllers, att medverka.

Kurser termin 1:
Business Analysis and Managerial Action
Accounting Theory
Financial Statement Analysis
Scientific Methods in Business Research

Kurser termin 2:
The Role and Techniques of a Controller/CFO
Management Control Philosophies
Leading and Controlling Organisational Change
Leadership

År 2

Termin 3
Under tredje terminen har du möjlighet att välja att göra praktik eller att läsa kurser. Praktik innebär att du får möjlighet att medverka i en organisations arbete och praktisera de kunskaper du tillgodogjort dig i programmets kurser. Väljer du att i stället läsa kurser finns det möjlighet att åka på utbyte och studera vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen, studier som ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier. Du kan även välja valfria kurser vid Uppsala universitet.

Termin 4
Den fjärde och sista terminen kommer du att skriva ett examensarbete om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom din inriktning.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningsformerna varierar och kan bestå av föreläsningar, lektioner och seminarier. Ett viktigt inslag i många kurser är arbete i studiegrupper där du får träna på att leda diskussioner och seminarier inför en större grupp. All undervisning sker på engelska. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins internationellt utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under den tredje terminen. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Med kunskaper från ekonomistyrningsområdet är det möjligt att arbeta som controller inom olika områden till exempel som marketing controller, business controller eller projektledare. Kunskaperna om kopplingen mellan ekonomistyrning och organisatorisk utveckling skapar goda förutsättningar för att tillföra organisationer både specifika och generella insikter om verksamhetsutveckling. Utbildningen lägger också en god grund för vidare forskarstudier.  

Läs vad våra tidigare studenter arbetat med efter examen och vad de tyckte om sin utbildning.

Behörighet och anmälan

Sökande som saknar kandidatexamen, men är registrerad på den sista terminen på ett program/kurs som leder till sagda examen, skall innan sista ansökningsdag ladda upp ett officiellt intyg som redogör datum för förväntad examen samt kvarvarande kurser. 

Behörigheten (examensbevis) måste kunna uppvisas till terminsstart.

Ekonomistyrning

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P2115 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi och 15 hp statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se

Studievägledningen masternivå master@fek.uu.se

Telefon: 018-471 13 73