Utbildning

Masterprogram i ABM 2017/2018

Bild för Masterprogram i ABM 2017/2018
Anmälan

ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM vid Uppsala universitet förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter. Programmet har inriktningarna Arkivvetenskap, Biblioteks- och Informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Gemensamt för alla inriktningar är att du studerar kulturarv och informationshantering ur ett samhällspers­pektiv. Det handlar om att bevara, ordna och förmedla olika former av in­forma­tion om kulturarv; i går, i dag och i framtiden. Det finns viktiga skillnader mellan den praktiska verksamheten vid arkiv, bibliotek och museer, men sam­tidigt medför framväxten av olika former av digitalt bevarande och förmedlande att de närmar sig varandra. Som forskningsfält har arkiv­vetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvs­vetenskap många beröringspunkter. Masterprogrammet i ABM fokuserar både det som förenar och det som skiljer de tre ämnena.

Om programmet

På alla inriktningarna läser du två år och avslutar med masterexamen. Vissa av pro­grammets kursmoment är specifika för varje inriktning, andra läser du gemensamt med studenter vid andra inriktningar.

Arkivvetenskap
Den arkivvetenskapliga inriktningen vänder sig främst till dig som är intresserad av att kvalificera dig för en anställning som arkivarie. Då behöver du kunskaper om informationsbärare av många olika slag, såväl pappershandlingar som digitala dokumenthanteringssystem.

Biblioteks- och informationsvetenskap, samt Biblioteks- och informationsvetenskap distans
Inriktningarna biblioteks- och informationsvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap distans vänder sig särskilt till dig som vill kunna arbeta vid folkbibliotek och forskningsbibliotek eller vid andra arbetsplatser i behov av informations­specialister. Utbildningen ger en allsidig kunskap om bibliotek, informationssökning, kunskaps­organisation och informationsförmedling.

Musei- och kulturarvsvetenskap
Inriktningen musei- och kulturarvsvetenskap vänder sig till dig som har intresse av att arbeta inom kulturarvssektorn, både inom museets väggar och utanför. Utbildningen är bred och internationellt inriktad vilket också innebär att enstaka kursmoment kan komma att ges på engelska.

Examen

Programmet leder till en filosofie master­examen (Master of Arts, 120 credits) med ABM som huvudområde.

Upplägg

Kurser inom programmet

Oavsett inriktning består programmet av två kurser om vardera 60 högskolepoäng (hp). Programmet har en fast studiegång med obligatoriska kursmoment som endast ges en gång per läsår.

Om undervisningen

Gemensamt för alla programinriktningar
Undervisningen på programmet sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Även studie­besök förekommer. Grupparbeten är vanliga, vilket ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation. Examination sker bland annat i form av individuella eller gruppbaserade PM, individuella tentor och en större uppsats. Utbildningen är övervägande teoretisk, men under det andra året får du tillfälle till praktik på en arbetsplats inom respektive inriktning. Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska och engelska, men även texter på danska och norska kan förekomma.

Biblioteks- och informationsvetenskap - distans
Biblioteks- och informationsvetenskap kan du läsa antingen på plats i Uppsala eller på distans. Båda inriktningarna ges på heltid. Distansutbildningen är huvudsakligen internetbaserad, med realtidsseminarier och realtidsdatalabbar via olika webbplattformar under dagtid på vardagar. Du tar del av föreläsningar i inspelad form och deltar i seminarier med hjälp av olika e-mötesverk­tyg. Distansutbildningen har också fysiska träffar på plats i Uppsala. Den första, introduktionsträffen, äger rum vid programstarten i september. Ytterligare en fysisk träff på plats i Uppsala planeras i slutet av det första läsåret i form av en gemensam redovisning. Under det andra året är det i Uppsala som alla studenter ventilerar masteruppsatsen. Under år två kan det vid behov bli ännu en träff i Uppsala. 

Karriär

Oavsett inriktning får du med en examen i ABM en avancerad informationsstrategisk kompetens.

Arkivvetenskap
En examen med arkivvetenskaplig inriktning öppnar för arbete som arkivarie inom den offentliga sektorn, det vill säga staten, landstingen och kommunerna. Det kan handla om arbete vid en arkivinstitution eller arkivfunktionen på en myndighet. Dessutom kan organisa­tioner och näringsliv ha behov av personal med kunskaper i modern dokumenthantering.

Biblioteks- och informationsvetenskap
En examen med inriktning på biblioteks- och informationsvetenskap ger möjlighet till yrkesverksamhet inom den tradition­ella bibliotekssektorn, det vill säga såväl folkbibliotek som forsknings-, special- och företagsbibliotek. Det kan också finnas arbete som informations­specialist inom näringsliv, myndigheter och organisationer.

Musei- och kulturarvsvetenskap
Med en examen inriktad på musei- och kulturarvsvetenskap har du möjligheter till arbete främst vid musei- och kulturarvsinstitutioner. Exempel på möjliga befattningar är museitjänsteman, museipedagog eller antikvarie. Möjlig­heter till arbete finns även inom kulturförvaltning eller som frilansande kulturarbetare.

En examen från masterprogrammet i ABM (samtliga inriktningar) ger behörighet att söka forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.

Behörighet och anmälan

Arkivvetenskap

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5102 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Akademiska poäng

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Biblioteks- och informationsvetenskap

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5100 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Akademiska poäng

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Biblioteks- och informationsvetenskap

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5101 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Akademiska poäng

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Musei- och kulturarvsvetenskap

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5103 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Akademiska poäng

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för ABM

Engelska parken Thunbergsv. 3H 751 26 Uppsala

Box 625, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2292

Fax: 018-471 3480

gorel.tunerlov@abm.uu.se

Telefon: 018-471 22 92