Utbildning

Liberal Arts-programmet 2013/2014

Liberal Arts är programmet för dig som vill ha en bred utbildning, med en bas i såväl humaniora som natur- och samhällsvetenskap. Utbildningen strävar efter att utveckla ditt kritiska tänkande, din kommunikationsförmåga, men också din förståelse av människan som kultur- och naturvarelse. I dagens arbetsliv är det allt viktigare med mångsidighet och bred kompetens. Studier i Liberal Arts ger dig denna bredd.

Om programmet

Att studera Liberal Arts är att välja en bred och bildande utbildning där humaniora möter natur- och samhällsvetenskap. Under det första året får du studera på Campus Visby, där du läser tvärvetenskapliga kurser med inriktning mot så vitt skilda ämnen som filosofi, biologi, idéhistoria, litteraturvetenskap, retorik, arkeologi och samhällsgeografi. Liberal Arts-programmet ger dig perspektiv på vårt klassiska kunskapsarv, men också på dagsaktuella frågor om miljö och hållbar utveckling.

Under hela utbildningen tränas du i argumentation, kritiskt tänkande och kommunikation i olika medier. Möjligheten att kombinera det första årets tvärvetenskapliga utbildning med en lång rad ämnen, antingen i Visby eller i Uppsala, ger mycket goda möjligheter på arbetsmarknaden.

När du läser programmet Liberal Arts kan du välja inriktning mot något av följande huvudområden:

 • arkeologi
 • antikens kultur och samhällsliv
 • egyptologi
 • etnologi
 • konstvetenskap
 • textilvetenskap
 • musikvetenskap
 • kulturantropologi
 • samhällsgeografi
 • kulturvård
 • historia
 • litteraturvetenskap
 • retorik
 • ekonomisk historia
 • filosofi
 • idé och lärdomshistoria
 • teologi
 • engelska
 • svenska
 • tyska
 • italienska
 • latin
 • grekiska och indologi
Utöver dessa kan biområden väljas fritt.

Det första året ger i Liberal Arts-programmet direkt behörighet till B-nivån i följande huvudområden: filosofi, idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap, retorik, konstvetenskap, arkeologi eller ekonomisk historia.

Under programmets femte termin finns möjlighet till praktik, antingen under fem eller tio veckor.

Examen

Programmet leder till en kandidatexamen med Liberal Arts som biområde och med något av följande huvudområden: arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, konstvetenskap, textilvetenskap, musikvetenskap, kulturantropologi, genusvetenskap, kulturvård, historia, litteraturvetenskap, retorik, ekonomisk historia, filosofi, idé- och lärdomshistoria, teologi, samhällsgeografi, engelska, svenska, tyska, italienska, latin, grekiska och indologi.

Om undervisningen

Liberal Arts är en individorienterad utbildning som bygger på täta kontakter mellan lärare och student. Undervisningen under det första året sker på  Campus Visby och kan ofta vara koncentrerad, företrädesvis i seminarieform, men kombinerat med föreläsningar, handledning individuellt eller i mindre grupp, och nätbaserad undervisning. Också förmågan att arbeta konstruktivt i små grupper tränas intensivt. Gruppstorleken är liten, undervisningstätheten hög, och förväntningarna på dig som student likaså. Ambitionen är att tidigt göra studenterna delaktiga i forskningsaktiviteter, med syftet att skapa perspektiv på kunskapsprocessen och på själva lärandet.

Studera utomlands

I Liberal Arts-programmet finns goda möjligheter till utbytesstudier, både inom de olika huvudområdena och inom biområdet Liberal Arts. Alla studenter uppmuntras att studera minst en termin utomlands. Programstudenterna får möjlighet att söka utbytesstudier via den historisk-filosofiska fakultetens och Uppsala universitets centrala utbytesavtal med universitet i olika delar av världen.

Upplägg

Kurser inom programmet


År 1: Liberal Arts-programmet inleds med ett introduktionsår på Uppsala universitet Campus Gotland
Termin 1 läses två temakurser inom biområdet Liberal Arts:

 1. Kunskapens klassiker. Analys, kritik, dialog (2 * 7,5 hp). Kursen är tvärvetenskaplig och behandlar ett urval västerländska klassiska texter från antiken till vår tid. Med klassiker avses oftast författare som på olika sätt varit inflytelserika eller kommit att representera epoker och tänkesätt, men även en del mindre kända författare läses, och skrifter från olika genrer används; filosofiska, human- och naturvetenskapliga, politiska och religiösa, samt skönlitterära. Kursen koncentreras kring några övergripande teman, t ex uppfostran och bildning, politik, kunskap och sanning, samt kropp och natur. Under kursen läggs stor vikt vid en integrerad träning av klassiska humanistiska färdigheter.
   
 2. Människa och miljö. Natur, kultur, historia (2 * 7,5 hp). Kursen är tvärvetenskaplig och avser att, utifrån teman som utveckling, hållbarhet och mångfald, ge olika perspektiv på relationerna mellan människa och miljö inom olika tidsmässiga och rumsliga skalor. Kursen behandlar orsaker till och konsekvenser av förändringar i miljön och debatterar sambandet mellan klimat, naturliga processer och mänskliga handlingar, såväl i ett historiskt som i ett nutida perspektiv. Vidare belyses förändringsprocesser utifrån flera integrerade kunskapsperspektiv såsom ekosystemsperspektivet, mångfaldsperspektivet, det evolutionära perspektivet, samt hållbarhetsperspektivet. Studenterna övas genom kursens gång att sätta historiska skeenden, konflikter och samband mellan människa, samhälle och miljö i ett samtids- och framtidsperspektiv. Vidare ges studenter en förståelse av hur olika geografiska och tidsmässiga skalor formar olika orsakssammanhang. Därmed övas de i förmågan att analysera processer på globala, regionala och lokala nivåer och deras samverkan. Genom kursens gång ges också studenterna träning i att debattera, problematisera och värdera frågor av stor vikt för hållbar utveckling.
Termin 2 ger fördjupning inom Liberal Arts (två kurser á 7,5 hp), men här väljer du även att antingen inleda studierna i ett huvudämne, eller kurser inom annat valfritt område.

 1. Perspektiv på plats (7,5 hp). Kursen syftar till att ge en bred förståelse för hur platser har uppstått och givits betydelse genom historien, samt hur begreppet plats är relevant för att förstå samtida processer i kultur och samhälle. Som student möter du en mångfald humanistiska och samhällsvetenskapliga teoribildningar om plats. Teorierna används sedan i relation till en Gotländsk kontext. Genom exkursioner och studiebesök, där vi möter representanter för politik, näringsliv och kulturinstitutioner, övas förmågan att observera och analysera hur platser skapas och används i olika syften. Under kursen tränas också förmågan att uttrycka sig i tal och skrift.
 2. Estetik och politik, (7,5 hp). Kursen handlar om hur konst i vid mening (bildkonst, litteratur, retorik, musik, teater, film, arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering) genom historien är uttryck för olika politiska ideologier och har använts för skiftande politiska syften. Fem särskilt intressanta tidpunkter fokuseras: Rom under Augustus, renässansens 1400-1500-tal, 1700-talets nyklassicism, 1800-talets realism och 1900-talets totalitära rörelser. Genom dessa nedslag löper antiken och receptionen av den i form av olika klassicismer och antiklassicismer.


År 2 och 3 studeras huvudämnet, antingen på Campus Gotland eller i Uppsala, och här ryms även valfria breddningsstudier, praktik, fältmoment eller en termins utlandsstudier.

Karriär

Arbetsmarknaden efter detta program är både bred och varierad. ”Bildning” och en bred utbildning efterfrågas av arbetsgivare idag, och Liberal Arts modellen betonar utbildningsbredd, bildning och studentens personliga utveckling, likväl som förmåga att uttrycka sig i tal och skrift , problemlösningsförmåga och analytisk förmåga. Målet är att utbilda flexibla och självständiga studenter för en snabbt föränderlig värld och arbetsmarknad. Inom programmet finns det också åtskilliga möjligheter för studenterna att profilera sig mot ett visst intresseområde genom valet av ämneskombinationer, uppsatsarbeten och kurser.

Programmet ger också behörighet till masterutbildning inom huvudområdet.

Behörighet och anmälan

Senare under utbildningen ska du välja huvudämne. Observera att det kan vara andra be­hörig­­hetskrav till ditt huvudämne än till själva programmet. Behörig­heten prövas i samband med ämnesval under utbildningens gång. Det är därför viktigt att du, innan du söker till programmet, har förvissat dig om att du är behörig även till det ämne du vill läsa senare inom programmet.

Liberal Arts-programmet

180 högskolepoäng

HT13 100% Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2013-04-15

Anmälningskod: UU-P5120 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Urval: Betyg - Högskoleprov 60/40 (%)

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Priserna vid Uppsala universitet varierar mellan 90 000 och 240 000 kr per läsår. Anmälningsavgiften är 900 kronor. Läs mer om avgifter.

Studieavgift, första terminen: SEK 50000

Total studieavgift: SEK 300000

Kontakt & Mer Info

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se