Utbildning

Liberal Arts-programmet 2017/2018

Bild för Liberal Arts-programmet 2017/2018
Anmälan

Liberal Arts är programmet för dig som vill ha en bred utbildning, med en bas i såväl humaniora som naturvetenskap. Utbildningen strävar efter att utveckla ditt kritiska tänkande, din kommunikationsförmåga, men också din förståelse av människan som kultur- och naturvarelse. I dagens arbetsliv är det allt viktigare med mångsidighet och bred kompetens. Studier i Liberal Arts vid Uppsala universitet ger dig denna bredd.

Om programmet

Att studera Liberal Arts är att välja en bred och bildande utbildning där humaniora möter naturvetenskap. Under det första året får du studera på campus i Visby, där du läser tvärvetenskapliga kurser med inriktning mot så vitt skilda ämnen som filosofi, biologi, idéhistoria, litteraturvetenskap, retorik och arkeologi. Liberal Arts-programmet ger dig perspektiv på vårt klassiska kunskapsarv, men också på dagsaktuella frågor om miljö och hållbar utveckling.

Under utbildningen tränas du i argumentation, kritiskt tänkande och kommunikation i olika medier. Under det andra året finns möjligheten att kombinera det första årets tvär­vetenskapliga utbildning med en lång rad ämnen, antingen i Visby eller i Uppsala. Detta ger dig mycket goda möjligheter på arbetsmarknaden.

När du läser programmet Liberal Arts kan du välja inriktning mot något av följande huvudområden:

 • arkeologi
 • antikens kultur och samhällsliv
 • egyptologi
 • etnologi
 • genusvetenskap
 • konstvetenskap
 • textilvetenskap
 • musikvetenskap
 • kulturantropologi
 • samhällsgeografi
 • kulturvård
 • historia
 • litteraturvetenskap
 • retorik
 • ekonomisk historia
 • filosofi
 • idé och lärdomshistoria
 • engelska
 • svenska
 • tyska
 • italienska
 • latin
 • grekiska och
 • indologi
Det första året i Liberal Arts-programmet kan, beroende på ditt eget ämnesval, ge direkt behörighet till B-nivån inom ett eller maximalt två av följande huvudområden: filosofi, idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap, retorik, arkeologi, ekonomisk historia.

Under programmets femte termin finns möjlighet till praktik, antingen under fem eller tio veckor.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med Liberal Arts som biområde och med något av följande huvudområden: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi, egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap, textilvetenskap, musikvetenskap, kulturantropologi, kulturvård, historia, litteraturvetenskap, retorik, ekonomisk historia, praktisk filosofi, teoretisk filosofi, idé- och lärdomshistoria, samhällsgeografi, engelska, svenska, tyska, italienska, latin, grekiska eller indologi.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Magdalena Neteborn
Från: Uppsala
Utbildning: Liberal Arts-programmet med retorik som huvudämne.

Varför valde du den här utbildningen?
– För att jag inte var säker på att retorik var helt rätt, men jag trodde det. Då var Liberal Arts en bra grund.

Varför föll valet på Uppsala universitet?
– Älskar staden och att vara nära min familj. Dessutom fanns allt jag ville ha här.

Hur är utbildningen upplagd?
– Det är mest seminarium där tidigare läsning diskuteras. Det är viktigt att lägga efterarbete på det. Detta gäller både på Liberal Arts och retoriken.

Motsvarar utbildningen det du förväntade dig?
– Mestadels gör den det.

Vad hoppas du att den här utbildningen ska leda till?
– Jag hoppas på ett kommunikationsjobb. Gärna med anslutning till media.

Upplever du någon skillnad mellan tidigare studier och universitetsstudier?
– Det är skönt att tas lite mer på allvar och känna att jag får göra vad jag faktiskt vill. Tidigare har det varit mycket man varit tvungen att göra utan intresse.

Vad vill du ge för råd till och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Våga ställa krav (både på dig själv och lärare)!
– Ha alltid ett mål i sikte.
– Våga ta plats!

Tre snabba frågor
Det bästa med att plugga?
– Hur du utvecklas som människa.

Det bästa med Uppsala Universitet?
– Gemenskap och kvalitet.

Det bästa med studentstäderna Visby och Uppsala?
– Tycker Visby är en torr studentstad men kåren är stark och gör allt för att göra det bästa av den! Uppsala är fantastisk som studentstad! Här finns alltid något för alla!

Upplägg

Liberal Arts-programmet inleds med ett introduktionsår på Uppsala universitet Campus Gotland i Visby.

Termin 1
Två temakurser inom biområdet Liberal Arts:

Kunskapens klassiker. Analys, kritik, dialog, 15 högskolepoäng (hp)
Kursen är tvärvetenskaplig och behandlar ett urval västerländska klassiska texter från antiken till vår tid. Kursen koncentreras kring några övergripande teman, till exempel uppfostran och bildning, politik, kunskap och sanning, samt kropp och natur.

Människa och miljö. Natur, kultur, historia, 15 hp
Kursen är tvärvetenskaplig och avser att, utifrån teman som utveckling, hållbarhet och mångfald, ge olika perspektiv på relationerna mellan människa och miljö. Kursen behandlar orsaker till och konsekvenser av förändringar i miljön och debatterar sambandet mellan klimat, naturliga processer och mänskliga handlingar, såväl i ett historiskt som i ett nutida perspektiv. Vidare belyses förändringsprocesser utifrån flera integrerade kunskapsperspektiv såsom ekosystemsperspektivet, mångfaldsperspektivet, det evolutionära perspektivet, samt hållbarhetsperspektivet. Som student övas du genom kursens gång att sätta historiska skeenden, konflikter och samband mellan människa, samhälle och miljö i ett samtids- och framtidsperspektiv. Genom kursens gång får du också träning i att debattera, problematisera och värdera frågor av stor vikt för hållbar utveckling.

Termin 2
Du fördjupar dig inom Liberal Arts (två kurser à 7,5 hp), men här väljer du även att antingen inleda studierna i ett huvudämne, eller kurser inom annat valfritt område.

Perspektiv på plats, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge en bred förståelse för hur platser har uppstått och givits betydelse genom historien, samt hur begreppet plats är relevant för att förstå samtida processer i kultur och samhälle. Som student möter du en mångfald humanistiska och samhällsvetenskapliga teoribildningar om plats.

Estetik och politik, 7,5 hp
Kursen handlar om hur konst i vid mening (bildkonst, litteratur, retorik, musik, teater, film, arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering) genom historien är uttryck för olika politiska ideologier och har använts för skiftande politiska syften.

Termin 3-6
Du studerar ditt huvudämne antingen på Campus Gotland eller i Uppsala, och här ryms även valfria breddningsstudier, praktik, fältmoment eller en termins utlandsstudier.

Om undervisningen

Undervisningen under det första året sker huvudsakligen på Campus Gotland i Visby och är koncentrerad, företrädesvis i seminarieform, men kombinerat med föreläsningar, handledning individuellt eller i mindre grupp, och nätbaserad undervisning. Förmågan att arbeta konstruktivt i små grupper tränas intensivt. Gruppstorleken är liten, undervisningstätheten hög, och förväntningarna på dig som student likaså. Du kan sedan kombinera det första årets tvär­vetenskapliga utbildning med en lång rad ämnen, antingen i Visby eller i Uppsala.

Studera utomlands

På Liberal Arts-programmet finns goda möjligheter till utbytesstudier, både inom de olika huvudområdena och inom biområdet Liberal Arts. Alla studenter uppmuntras att studera minst en termin utomlands. Programstudenterna får möjlighet att söka utbytesstudier via den historisk-filosofiska fakultetens och Uppsala universitets centrala utbytesavtal med universitet i olika delar av världen.

Karriär

Arbetsmarknaden efter detta program är både bred och varierad. Bildning och en bred utbildning efterfrågas av arbetsgivare idag, och Liberal Arts-modellen betonar utbildningsbredd, bildning och studentens personliga utveckling, likväl som förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, problemlösningsförmåga och analytisk förmåga. Målet är att utbilda flexibla och självständiga studenter för en snabbt föränderlig värld och arbetsmarknad. Inom programmet finns det också åtskilliga möjligheter för studenterna att profilera sig mot ett visst intresseområde genom valet av ämneskombinationer, uppsatsarbeten och kurser.

Programmet ger också behörighet till masterutbildning inom huvudområdet.

Behörighet och anmälan

Senare under utbildningen ska du välja huvudämne. Observera att det kan vara andra behörighetskrav till ditt huvudämne än till själva programmet. Behörigheten prövas i samband med ämnesval under utbildningens gång. Det är därför viktigt att du, innan du söker till programmet, har förvissat dig om att du är behörig även till det ämne du vill läsa senare inom programmet.

Liberal Arts-programmet

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5120 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

För frågor om programmet, kontakta: Jon Viklund jon.viklund@littvet.uu.se

För studievägledning kontakta: Sara Vestling sara.vestling@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 82 16

För frågor om studieadministration kontakta: Carina Dahlström carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 82 34, 0498-10 82 34