Utbildning

Masterprogram i Tysklandsstudier 2017/2018

Bild för Masterprogram i Tysklandsstudier 2017/2018
Anmälan

På masterprogrammet i Tysklandsstudier utvecklar du en mycket god tysk språkfärdighet och får goda kunskaper om tysk kultur. I utbildningen ingår en termins studier i ditt huvud­område vid ett tyskspråkigt universitet. I programmet ingår även en breddning av kunskaperna genom flera gemensamma kurser, där tyska frågor belyses ur olika ämnens perspektiv. En viktig del av programmet är studier i tyska. Programmet erbjuder en gedigen utbildning med både teoretiska och praktiska inslag.

Sverige har sedan medeltiden haft intensiva kulturella, vetenskapliga och kommersiella kontakter med det tyskspråkiga Europa. Idag är Tyskland Sveriges främsta handelspartner, inom olika forsknings­områden är kontakter med tyskspråkiga universitet viktiga och i Tyskland finns allmänt ett stort intresse för svensk ­kultur. Behovet är därför stort på arbets­marknaden av akademiker med goda kunskaper inom området Tysklands­studier.

Om programmet

Masterprogrammet i Tysklandsstudier är ett tvärvetenskapligt program på avancerad nivå. Det vänder sig till dig som har en kandidatexamen från det humanistisk-samhällsvetenskapliga eller utbildningsvetenskapliga området och vill fördjupa dig inom ditt huvudområde med frågor som har anknytning till det tyskspråkiga Europa.

Masterprogrammet i Tysklandsstudier är knutet till Uppsala universitets Forum för Tysklandsstudier, som samlar forskare och lärare från sex fakulteter: teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, samhällsvetenskapliga, språkvetenskapliga, utbild­nings­­vetenskapliga.

Forum ordnar konferenser, seminarier och gästföreläsningar och fungerar som en mötesplats för de forskare och lärare vid universitetet som är intresserade av forskningsfrågor som rör det tyskspråkiga Europa. Utländska gästlärare medverkar i masterutbildningen. Du blir alltså del av en internationell och mångvetenskaplig akademisk miljö.

Inriktningar:

  • Ekonomisk historia
  • Humaniora
  • Interkulturell didaktik i tyska
  • Nationalekonomi
  • Teologi
Inom masterprogrammet i Tysklands­studier bygger du vidare på din utbildning på kandidatnivån genom att special­isera dig på Tysklandsfrågor inom ditt huvudämne. Samtidigt breddar du din kompetens genom perspektiv från andra vetenskaps­ämnen. Språkstudierna i Sverige och studierna i huvudämnet vid ett tyskspråkigt univers­itet förbereder dig för ett yrkesliv där du använder tyska som kommunikationsspråk.

Examen

Masterprogrammet i Tysklandsstudier leder fram till en masterexamen i respektive huvudområde.

Upplägg

De två första terminerna studerar du tyska och olika breddningskurser. Under termin tre och fyra specialiserar du dig i ditt huvudområde. En del av studierna är då förlagda till ett tyskt universitet och du studerar ditt ämne tillsammans med tyska studenter.

En viktig del av utbildningen är det av­slutande examensarbetet. Här har du möjlighet att ge utbildningen din speciella profil genom att välja ett ämne som du är särskilt intresserad av och som du kan ha nytta av i ditt ­kommande yrke.

Kurser inom programmet

Termin 1
Studier i tyska (om du har tyska som huvudområde ersätts studier i tyska av ett valfritt biämne), 30 hp

Termin 2
Breddningskurser, till exempel i historia, ­statskunskap, ekonomisk historia och teologi, 30 hp (fyra kurser om vardera 7,5 hp)

Termin 3
Kurs i huvudområde (läses i Uppsala), 7,5 hp
Examensarbete, 7,5 hp
Utlandsstudier i huvudområdet, 15 hp

Termin 4
Utlandsstudier i huvudområdet, 7,5 hp
Examensarbete (läses i Uppsala), 22,5 hp
Den tyska terminen ligger senare än den svenska, den sträcker sig från oktober till februari, och därför ­kommer utlands­terminen att omfatta en del av både termin 3 och 4.

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarierövningar och individuell handledning beroende på kurs och ämne. När det gäller språkstudierna dominerar diskussions­seminarier och seminarier med aktivt del­tagande och fortlöpande examination, för att du så mycket som möjligt ska få tillfälle att kommunicera på tyska i tal och skrift.

Under hela utbildningstiden samlas student­erna på programmet till en gemensam mångvetenskaplig seminarie­serie. Seminarierna leds av lärare och forskare i olika ämnen inom programmet och av de internationella gäster som Forum för Tysklandsstudier bjuder in.

Du kommer även att få tillfälle att träffa företrädare för politik, näringsliv och olika organisationer. Seminarierna ger inblickar i olika intressanta teman, som rör det tyskspråkiga Europa och tysk-svenska relationer.

Studera utomlands

Under programmet kommer du studera en termin vid ett tyskt universitet. Studierna bedrivs inom ditt huvud­område, vilket kommer berika din förståelse av detta i ett tyskt sammanhang.

Karriär

Genom utbildningen har du fördjupat och breddat dina ämneskunskaper med inriktning på Tysklandsstudier.

Du har en värdefull kompetens, som är en viktig merit på den svenska och europeiska arbetsmarknaden i en rad yrken inom:

  • näringsliv,
  • förvaltning och
  • kultursektor, där kontakter mellan Sverige och det tyskspråkiga Europa är ett viktigt inslag.
Utbildningen är dessutom en utmärkt förberedelse för forskarstudier.

Behörighet och anmälan

Ekonomisk historia

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5223 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett huvudområde inom den historisk-filosofiska, samhällsvetenskapliga, språkvetenskapliga, teologiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteten, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i tyska motsvarande lägst Tyska 3/steg 3 från gymnasieskolan samt kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Akademiska poäng

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 200000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Humaniora

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5220 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett huvudområde inom den historisk-filosofiska, samhällsvetenskapliga, språkvetenskapliga, teologiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteten, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i tyska motsvarande lägst Tyska 3/steg 3 från gymnasieskolan samt kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Akademiska poäng

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 200000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Interkulturell didaktik i tyska

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5225 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett huvudområde inom den historisk-filosofiska, samhällsvetenskapliga, språkvetenskapliga, teologiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteten, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i tyska motsvarande lägst Tyska 3/steg 3 från gymnasieskolan samt kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Akademiska poäng

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 200000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Nationalekonomi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5224 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett huvudområde inom den historisk-filosofiska, samhällsvetenskapliga, språkvetenskapliga, teologiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteten, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i tyska motsvarande lägst Tyska 3/steg 3 från gymnasieskolan samt kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Akademiska poäng

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 200000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Teologi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5221 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett huvudområde inom den historisk-filosofiska, samhällsvetenskapliga, språkvetenskapliga, teologiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteten, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i tyska motsvarande lägst Tyska 3/steg 3 från gymnasieskolan samt kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Akademiska poäng

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 200000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31