Masterprogram i forensisk vetenskap 2018/2019

Bild för Masterprogram i forensisk vetenskap 2018/2019
Anmälan

Vid de flesta brott som begås lämnas spår av olika typer. Spåren kan med en genetisk, kemisk eller toxikologisk analys ge avgörande bevisning i den vidare utredningen. De allt fler och mer avancerade metoderna för kriminaltekniska analyser gör forensisk vetenskap till ett växande ämnesområde. Masterprogrammet i forensisk vetenskap gör det möjligt för dig att möta det ökande behovet av akademisk kompetens och forskning, men kunskapen kan också användas inom andra områden.

Om programmet

Målet är att ge både djup och bred kunskap inom forensisk vetenskap och många av de laborativa momenten har anknytning till kriminaltekniska fråge­ställningar och ny forskning. Metoderna används dock generellt inom många andra ämnesområden utanför forensisk vetenskap. Du kommer få öva upp ett kritiskt tänkande och få erfarenhet av att granska information och resultat, kunskaper som är viktiga inom alla vetenskapliga områden. Masterprogrammet i forensisk vetenskap är således en bred utbildning men den har även en stark forskningsanknytning.

Programmet fick vid den senaste utvärderingen av UKÄ (Universitetskanslersämbetet) toppbetyget mycket hög kvalitet.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med forensisk vetenskap som huvudområde.

Upplägg

Termin 1
Utbildningen börjar med kursen Medicinsk genetik där du lär dig om ärftlighet, hur gen­etiska sjukdomar uppstår och hur dessa diagnosticeras, och de tekniker som används för genetisk diagnostik. Därefter läser du en kurs om forensisk vetenskap och kriminal­teknik där föreläsare från polisen ger dig inblick i arbetsmetoderna de använder. Sedan går du en kurs om forensisk gen­etik och rättsmedicin. Du lär dig hur rättsmedicinska undersökningar, provtagningar och analyser utförs. Du får därefter kunskap om hur molekylärbiologiska metoder används i brottsutredningar. Du deltar i laborativa övningar och lär dig att använda databaser och statistik för utvärdering av DNA-resultat. Du deltar även i en föreläsningsserie som är gemensam för flera masterprogram vid medicinska fakulteten under denna termin.

Termin 2
Andra terminen inleds med en valbar period på tio veckor där du kan välja att läsa kursen Genomisk och epigenomisk medicin, göra ett litteraturprojekt i forensisk biologi eller läsa kriminologi. Kursen i kriminologi ges på svenska vid Stockholms universitet. Sedan läser du kursen Kriminal­teknisk kemi som ger dig insikt i de många kriminaltekniska analyser som baseras på analytisk kemi. Du prakti­serar även olika metoder för analys av spår vid brotts­platser med hjälp av olika analytiska tekniker.

Termin 3
Du läser kursen Analytisk toxikologi som inkluderar toxikologi, analytisk kemi samt akuta förgiftningar. Delkursernas röda tråd är olika typer av giftexponeringar som diskuteras ur dels ett toxikologiskt perspektiv (verkningsmekanismer samt riskbe­dömning/säkerhetsvärdering), dels ett kemiskt analytiskt perspektiv (med inriktning mot provtagning, separation och detektion). Du utför också ett ­mindre projektarbete som du redovisar skriftligt och muntligt.

Termin 4
Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete som du utför vid exempelvis ett företag, universitet eller en statlig myndighet. Examensarbetet kan göras utomlands och inom många olika ämnesområden (Det behöver inte vara ämne inom forensisk vetenskap).

Kurser inom programmet

Termin 1
Medicinsk genetik, 7,5 hp
Forensisk vetenskap och kriminalteknik, 7,5 hp
Forensisk genetik och medicin, 15 hp

Termin 2
Valbar period, 15 hp
Kriminalteknisk kemi, 15 hp

Termin 3
Analytisk toxikologi, 30 hp

Termin 4
Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen sker i en liten internationell grupp (ca 20 studenter) och omfattar föreläsningar, projektarbeten, laborationer, gruppundervisning, demo­nstra­tioner och studiebesök. Föreläsningar varvas med laborationer i grupp och egna arbeten där du självständigt får sammanställa fakta och att kritisk granska vetenskapliga texter och egna resultat. Examinationerna består av tentamen, seminarier och inlämningsuppgifter. Studierna bedrivs på heltid i Uppsala.

Närvaro är obligatorisk vid föreläsningar som innehåller demonstrationer, gruppundervisning, seminarier, laborationer och obduktionsdemonstration.

En obligatorisk seminarieserie med föreläsningar om bland annat forskningsetik, presentationsteknik och bioetik ges under den första terminen. All undervisning ges på engelska.

Studera utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du stora möjligheter att studera utomlands. Många studenter som läser forensisk vetenskap väljer att göra examensarbetet den sista terminen vid ett laboratorium utomlands.

Karriär

Programmet vänder sig till dig som vill bredda och fördjupa tidigare kunskaper inom biologi och kemi med inriktning mot kriminaltekniska och toxikologiska frågeställningar. Den breda kompetensen i forensisk biologi, toxikologi och kemi förbereder dig för arbete vid många olika typer av laboratorier. Utbildningen ger dig också ytterligare human­genetisk, molekylärbiologisk, toxikologisk och kemisk kunskap, vilket öppnar för arbete inom akademi, kriminaltekniskt laboratorium, livsmedelsindustri, miljöarbete och läkemedels/bioteknikindustri. Programmet för­bereder dig även för fortsatta studier och forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i forensisk vetenskap

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P3800 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi eller kemi, som inkluderar minst 15 hp inom kemi och biokemi samt 15 hp inom molekylärgenetik, cellbiologi och molekylärbiologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier som är relevanta för programmet, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt en sammanfattning på engelska (1-2 sidor) av ett projektarbete/examensarbete som genomförts under kandidatstudierna.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr