Utbildning

Masterprogram i geografi 2018/2019

Bild för Masterprogram i geografi 2018/2019
Anmälan

Geografiämnet förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Det ger ett helhetsperspektiv på frågor kring hur och varför vår omvärld förändras. I den geografiska helhetsbilden ingår beskrivning och förklaring av mänskliga företeelser och hur de samverkar inbördes. Helhetsbilden kräver också kunskap om naturförutsätt­ningarna och hur de samverkar med varandra.

Om programmet

Masterprogrammet i geografi vid Uppsala universitet ger dig en gedigen påbyggnad inom det egna ämnet samtidigt som du utvecklas genom att kommunicera och fördjupa diskus­sionerna genom studier i andra närliggande ämnen.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser parallellt med kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i program­met flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter såväl teoretiskt och metodologiskt som yrkesinriktat.

Avancerat utrednings- och utvecklingsarbete sker i dag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och organisationer och det finns ett behov av personer som är väl lämpade för sådana typer av arbetsuppgifter.

Det kan även gälla utvärderings- och projekt­ledningsarbete, då djupgående studier inom ett särskilt ämne eller tema i kombination med metodfärdigheter och olika sätt att kommunicera är avgörande.

Efter avslutad utbildning ska du kunna uppvisa kunskaper och färdigheter som ger en grund för arbete inom fältet geografi.

Du ska

  • självständigt kunna söka och kritiskt bedöma information för att kunna analysera och lösa geografiska probl­em
  • ha fördjupade kunskaper inom ämnet med fokus på kulturgeografi och naturgeografi
  • på egen hand kunna inhämta kunskaper inom ämnesområdet och närliggande vetenskapsområden utifrån en insikt om betydelsen av ett livslångt lärande
  • demonstrera en god självkännedom och förmåga till inlevelse i geografiska problem av skilda slag
  • förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, kunna medverka i utveckling av och svara för egna projekt inom geografens arbetsfält
  • ha kapacitet att kunna välja, använda och tolka lämpliga analysmetoder till geografiska problem.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med geografi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Upplägg

I utbildningen ges kurser, mestadels på halvfart, under hela programtiden. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskole­poäng (hp) – masteruppsatsen är dock på 30 hp. Programmet ges i Uppsala.

Förutom kurser inom huvudområdet läser du färdighetskurser med inriktning mot teori, metod eller mer tillämpade kurser. Det finns också utrymme för egna val inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom olika ämnen. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisterexamen läser du 30 hp inom den inriktning du valt, varav 15 hp utgörs av en magister­uppsats. Resterande 30 hp utgörs av färdighetskurser och valfria kurser.

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, rapportskrivande och övningar. I vissa kurser i programmet förekommer fältarbete och exkursioner.

Studera utomlands

Inom programmet kommer internationellt studentutbyte att vara möjligt och uppmuntras. Utbildning i geografi förekommer vid en mängd universitet och högskolor världen över.

Karriär

Geografer har en naturlig arbetsmarknad över hela världen med frågor som rör samhällsplanering och resurshantering. Inom tvärvetenskaplig forskning är geografens roll naturlig och inom massmedia och samhällsdebatt finns ett stort behov av personer med geografiska kunskaper och geografisk grundsyn.

Programmet har en tydlig knytning till arbetsmarknaden, där fokus riktas mot geografens arbetsvillkor och arbetsområden.

Några mycket aktuella arbetsområden där geografens kunskaper är centrala är till exempel konsekvenserna av en höjd medeltemperatur på jorden och konsekvenser av en ökad internationell migration.

Geografens och geografiämnet har en central roll i diskus­sionen rörande hur vi ska skapa ett håll­bart samhälle.

Geografer arbetar ofta med samhällsplanering och utveckling, utvärderings- och analysarbete och dataarbete eller eko­nomiskt/statistiskt arbete. Geografer återfinns inom privat såväl som inom offentlig verksamhet, till exempel på statlig, kommunal och regional nivå.

Den inter­nationella arbetsmarknaden är mycket intressant för geografer med en masterexamen; inom till exempel FN, EU och andra internationella organisationer.

En masterexamen i geografi ger dig förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen på såväl nationell som internationell nivå. Dessa kunskaper och färdig­heter lämpar sig väl för ­avancerade utrednings- och utvärderingsuppgifter, projektarbete, projekt­ledning och andra typer av utvecklingsarbete.

Masterprogrammet i geografi kan också förbereda dig för forskar­utbildning och forskning i geografi.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i geografi

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P2255 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp geografi, samhällsgeografi/kulturgeografi, naturgeografi eller motsvarande inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr

Kontakt och mer info

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Fax: 018-471 7418

E-post: Kansliet@kultgeog.uu.se

Studievägledningen studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35