Utbildning

Politices masterprogram 2018/2019

Bild för Politices masterprogram 2018/2019
Anmälan

Politices masterprogram förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. En examen meriterar till att söka forskarutbildningen i statskunskap.

Om programmet

Du tillägnar dig kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid stats­vetenskapens forskningsfront. Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom olika delar av ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltning, internationell politik och utvecklings­studier. Programmet har en stark anknytning till den forskning som bedrivs på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Som student får du del av nya forskningsrön inom ramen för de kurser som erbjuds och under utbildningens gång förväntas du både följa med och medverka i kunskapsutvecklingen inom det statsvetenskapliga forskningsområdet. Masteruppsatsen, 30 högskolepoäng (hp), som skrivs vid den tvååriga utbildningen har ett större teoretiskt djup och är av större omfattning än för den skriver en magisteruppsats, 15 hp och avslutar sin utbildning efter ett år. Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete.

Erfarenhet från praktiskt arbete erbjuds genom praktiktjänstgöring under en termin då du får möjlighet att praktisera vid svenska eller utländska myndigheter eller organisationer.

Examen

Programmet leder till en politices master­examen (Master of Science in Political Sciences, 120 credits) med statskunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en magisterexamen (Master of Science in Political Sciences, 60 credits).

Upplägg

Termin 1
Den första terminen väljer du en en av tre inledande kurser (á 15 hp): International Politics, Governance and the State eller Politics of Development. Dessa tillåter specialisering inom ämnet. Terminen avslutas med en färdighetskurs Methods, 15 hp. Metodkursen är obligatorisk och krävs för uppsatskursen.

Termin 2
Den andra terminen ges du möjlighet att välja valbara kurser vid statsvetenskapliga institutionen, eller studera vid andra institutioner vid Uppsala universitet eller vid andra universitet i Sverige eller utomlands.

Termin 3
Den tredje terminen skriver du masteruppsats.

Termin 4
Under utbildningens sista termin erbjuds du möjligheten att söka praktik vid myndighet eller organisation i Sverige eller i utlandet. Här ges tillfälle till att praktisera kunskaper och färdigheter som utredare och få en inblick i den kommande arbetsmarknaden. Praktiken skapar en viktig koppling till arbetslivet och ökar studentens anställningsbarhet. Den ger också möjlighet att skapa kontakter och erfarenheter som kan vara viktiga efter avslutade studier.

För de studenter som väljer att inte göra praktik erbjuds även under denna termin möjlighet att skriva masteruppsats, eller välja kurser från andra terminens utbud.

Om undervisningen

Utbildningen ska ge dig förutsättningar att kontinuerligt utveckla din metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt. Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du har kommit i utbildningen och successivt tillägna dig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Du uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter. Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presenta­tioner. Studierna förutsätter att du som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitat­iv och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Under utbildningens sista termin erbjuds du att söka praktik vid myndighet eller organisation i Sverige eller i utlandet. Här ges tillfälle till att praktisera kunskaper och färdigheter som utredare och få en inblick i den kommande arbetsmarknaden. Praktiken skapar en viktig koppling till arbetslivet och ökar studentens anställningsbarhet. Den ger också möjlighet att skapa kontakter och erfarenheter som kan vara viktiga efter avslutade studier.

Programmet ges i Uppsala. 

Studera utomlands

Statsvetenskapliga institutionen har en internationell profil inom såväl under­visning som forskning och samarbetar med ett stort antal universitet och högskolor runt om i världen. Detta har bland annat resulterat i kurser med internationell prägel och utbytesprogram för både lärare, forskare och studenter mellan Uppsala och andra universitet. Varje år kommer utländska studenter till U­ppsala universitet för att studera kurser i statskunskap och utvecklingsstudier och svenska studenter åker ut till partneruniversitet runt om i världen. Att delta i ett studentutbyte innebär att du under en viss period studerar avgiftsfritt vid ett utländskt universitet eller högskola.

Genom att delta i statsvetenskapliga institutionens utbytesprogram finns det möjlighet att tillgodoräkna sig de kurser som du läser utomlands, vilket innebär att utbytesstudierna kan ingå som en del av utbildningen. Utbytesstudierna pågår under en eller två terminer, beroende av avtal som finns med universitetet.

Inom ramen för det tvååriga programmet kan du under termin fyra göra praktik. Vi kan hjälpa dig med kontakter till svenska och internationella arbetsplatser.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en yrkes­karriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Utbildningen ger också en förberedelse för forskning och meriterar till att söka forskarutbildning.

Programmet ger dig en kvalificera­d utbildning som leder till en bred ut­redningskompetens med special­kunskaper inom såväl samhälls- som forskningsrelevanta områden.

Behörighet och anmälan

Observera! Det skriftliga arbetet ska skickas i papperskopia till statsvetenskapliga institutionen och ha inkommit senast 7 juni 2018 (gäller för studenter som söker programmet senast 16 april 2018). Märk kuvertet med programmets namn och skicka det till: Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, Box 514, 751 20 Uppsala. Om uppsatsen skickas med budfirma vänligen ange vår besöksadress (Gamla Torget 6, 751 20 Uppsala).

Politices masterprogram

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P2460 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp statskunskap eller motsvarande kunskaper. Ett dokumenterat skriftligt självständigt arbete (minst 8000 ord) som en del av fördjupningen i huvudområdet. Med motsvarande kunskaper avses studier inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet med omfattande och tydliga inslag av statsvetenskaplig diskurs. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier och relevans av tidigare studier. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på examensarbetet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Statsvetenskapliga institutionen

Gamla Torget 6

Box 514, 751 20 UPPSALA

Anna Reuterhäll anna.reuterhall@statsvet.uu.se

Telefon: 018-471 57 24