Utbildning

Masterprogram i statistik 2018/2019

Bild för Masterprogram i statistik 2018/2019
Anmälan

Masterutbildningen i statistik vid Uppsala universitet ger en solid grund i statistisk teori samt fördjupning inom områden såsom ekonometri, psykometri och biostatistik. Detta ger mycket goda färdigheter att kritiskt analysera och tolka data från olika tillämpningsområden. Efter avlagd examen från masterutbildningen i statistik är du väl förberedd och eftertraktad för arbeten både inom privat och offentlig verksamhet samt för fortsatta studier inom forskarutbildning.

Statistik används dagligen inom alla områden i samhället och statistik som vetenskap innefattar studerandet av metoder som används för att dra slut­satser om svårlösta problem.

Exempel på frågor som kan besvaras med statistiska metoder är: Vad är effekten av ny medicinsk behandling och hur stark är denna effekt? Vem kommer vinna nästa val och med hur mycket? Hur många är arbetslösa? Vilka åtgärder påverkar arbetslösheten och hur mycket? Kommer Riksbankens reporänta gå upp eller ner inom en viss tidsperiod? Som statistiker jobbar du i regel nära ämneskunniga inom en rad olika områden och statistikerns roll är att ha kunskap om hur data samlas in, analyseras och tolkas.

I arbetet som statistiker ingår även metodutveckling som består i att förbättra existerande eller utveckla nya metoder. Med en masterutbildning i statistik får du en god bas för att kunna arbeta med ovanstående arbetsuppgifter.

Om programmet

Statistik är både en formell vetenskap och en praktisk metod och båda aspekterna är beaktade i utbildningen.

Målet för masterutbildningen i statistik är att väl förbereda dig för kvalificerade arbetsuppgifter samt för fortsatta forskarutbildningsstudier. Utbildningen inleds med kurserna Linjär algebra med inriktning mot statistik och Statistisk programmering i R. Dessa kurser syftar till att ge studenten färdigheter i matematik och programmering som är nödvändiga för studier på
masterprogrammet. Sedan följer kurserna Sannolikhetslära och Inferensteori. Dessa ska befästa och fördjupa den teoretiska förståelsen för slumpmässighet och hur man drar slutsatser från data som innehåller slumpmässig variation.

De teoretiskt inriktade kurserna ska ge en stabil grund i grundläggande statistisk teori som sedan används i de mer til­lämpade kurserna.

I de tillämpade kurserna kommer du att lära dig använda statistiska metoder för att hantera verkliga och viktiga problem. I kurserna erhålls färdighet i att samla in, bearbeta och analysera data samt tolka och presentera resultat och empiriska modeller. Här finns det viss möjlighet att välja inriktning efter intresse eftersom kurserna spänner över flera områden såsom biostatistik, ekonometri och strukturella ekvationsmodeller.

Exempel på kurser som kan ges är:

  • Ekonometri
  • Generaliserade linjära modeller
  • Icke-parametriska metoder
  • Maskininlärning
  • Multivariata metoder
  • Statistisk programmering i R
  • Strukturella ekvationsmodeller
  • Tidsserieekonometri
  • Upprepade mätningar
  • Överlevnadsanalys
Exempelvis behandlar kursen Ekono­metri statistiska metoder för analyserandet av ekonomiska data och skattandet av teoretiska ekonomiska modeller. Utifrån denna analys kan relevanta frågeställningar besvaras, vad är effekten av en skatteförändring, vad är avkastningen på utbildning etcetera.

I kursen Överlevnadsanalys får du lära dig hur du ska uppskatta effekten av en ny medicin på patientens överlevnadstid. Dessa metoder är för övrigt samma som används för att se på effekterna av arbetsmarknadspolitiska åtgärder på hur länge en person är arbetslös. Ett bra exempel på hur generella och användbara statistiska metoder är!

Alla kurser erbjuds inte varje år.

Utbildningen omfattar två års heltidsstudier, 120 högskolepoäng (hp) och är normalt uppbyggt av kurser om 7,5 hp som ges parallellt på halvfart.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med statistik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1, 2 och 3
De tre första terminernas studier består dels av baskurser som Sannolikhetslära, Inferensteori och Programmering. Parallellt med dessa kurser erbjuds mer tillämpade kurser som Multivariat analys, Ekonometrisk teori och metodik, Tidsserieekonometri, Strukturella ekvationsmodeller, Generaliserade linjära modeller samt kurser inom biostatistikområdet.

Termin 4
Fjärde terminen skrivs en uppsats om 30 högskolepoäng (hp).

Om undervisningen

Masterutbildningen i statistik är en internationell utbildning och all undervisning ges på engelska. Undervisningen utgörs normalt av föreläsningar, seminarier och handledning med inslag av laborationer och inlämningsuppgifter. Programmet ges i Uppsala. 

Examination på kurser sker i form av skriftliga prov, inlämningsuppgifter samt seminarier. På avslutad kurs ges betyget Godkänd och Väl Godkänd.

Karriär

Masterprogrammet i statistik förbereder dig för en framgångsrik karriär både nationellt och internationellt. Statistiker är efterfrågade på arbets­marknaden och genom sin metodologiska bredd ger masterprogrammet i statistik dig mycket goda möjlig­heter till anställning inom en rad olika områden, både inom privat och offentlig verksamhet. Bland privata aktörer återfinns ofta tjänster för statistiker inom den finansiella sektorn (exempelvis banker och försäkringsbolag), bio­medicinska företag, marknadsundersöknings­företag, opinionsinstitut och intresse­organisationer.

Kvalificerade statistiker inom den offentli­ga sektorn jobbar ofta som ana­lytiker och utredare. Det är också vanligt att som statistiker arbeta vid forsknings­institutioner.

Utbildningen ger även behörighet för forskarutbildning i statist­ik.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i statistik

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P2241 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp statistik eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, särskilt i nationalekonomi och statistik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Statistiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Box 513, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 10 10