Utbildning

Masterprogram i kemi 2017/2018

Bild för Masterprogram i kemi 2017/2018
Anmälan

Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på av­ancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning har du möjlighet att fördjupa dig inom det område av kemin som intresserar dig mest, till exempel den för Uppsala universitet unika inriktningen mot kemi för förnybar energi eller bio- och nanomaterial eller någon av våra övriga kemiinriktningar på avancerad nivå.

Med hela universitetets kursutbud tillgängligt kan du även bredda dig mot andra ämnen med en individuell profil.

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

En kemiexamen från Uppsala un­iversitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverig­e och internationellt. Enligt den senaste nationella utvärderingen håller master­programmet i Uppsala en hög k­valitet, inte minst tack vare kopplingen till världsledande forskning inom till exempel artificiell fotosyntes, solceller, e­ffektiva batterier, materialvetenskap, läkemedelsutveckling, regenerativ medicin och biomarkörer för medicinsk diagnos.

Om programmet

Programmet är uppdelat i nio inriktningar, alla baserade på starka forskningsområden vid Uppsala universitet. Här kan du få en spetskompetens med stort djup och vill du bredda dig ytterligare går det även bra att kombinera kurser mellan inriktningarna. Du kan också inom ramen för din e­xamen kombinera kemistudierna med en termins kurser i till exempel entreprenör­skap, projektledning, eller välja att läsa en termin som utbytesstudent.

Analytisk kemi
Denna inriktning fokuserar på metoder för a­nalys av prover från industri, miljö och m­edicin. Inriktningen innehåller kurser i separation och detektion, med speciell fördjupning inom masspektro­metri, liksom kurser där du arbetar i större projekt med användning av moderna forskningsinstrument och multi­variat databehandling. Läs om den forskning som pågår inom analytisk kemi hos oss.

Biokemi
Biokemi är livets kemi. Kursinnehållet är nära knutet till pågående forsknings­verksamhet inom enzymologi, läkemedelsutveckling och design av proteiner genom riktad evolution. Inom inriktningen studeras cellulära processer med fokus på de kemiska aspekterna av struktur/funktionsamband i biomolekyler. Läs om den forskning som pågår inom biokemi hos oss.

Bio- och nanomaterial
Denna inriktning kombinerar både organisk kemi och kemisk biologi samt materialkemi och omfattar kemiska, biologiska och mekaniska egenskaper hos mjuka material. Detta är ett stort och växande fält och exempel på områden som diskuteras är vävnadsregenerering, mjuka funktion­ella nanomaterial, biosensorer, visko­elastiska material och material för läkemedelstransport. Forskning inom alla dessa områden pågår hos oss. Läs om vår forskning inom vävnadsregenerering. Läs om vår forskning inom material för läkemedelstransport.

EACH - Excellence in Analytical Chemistry
Som student på programmet blir du specialist inom analytisk kemi och förbereds för att kunna jobba inom industrin och på laboratorier över hela världen. Inriktningen EACH är ett Erasmus mundus program som ges av fyra universitet: University of Tartu i Estland, Université Claude Bernard Lyon i Frankrike, Åbo Akademi University i Finland och Uppsala universitet. Utbildningen har fått erkännande som ett joint master degree program av EU. Första året läser alla studenter i Tartu. Andra året studerar du vid något av de andra universiteten, beroende på vilken del av den analytiska kemin du vill specialisera dig på. Mer information och ansökan hittar du på www.ut.ee/EACH.

Fysikalisk kemi
Fysikalisk kemi behandlar kemiska fenomen på molekylär nivå med hjälp av grundläggande fysikaliska lagar. Denna kunskap ligger till grund för mycket av den övriga kemin varför en fysikalisk kemist kan arbeta med ett brett register av kemiska frågeställningar. Detta syns också i det breda utbudet av kurser inom denna inriktning. Vanliga specialiseringar är mot mjuka material innefattande yt- och kolloidkemi och polymera material, simuleringsmetoder och modellering, eller spektroskopiska metoder med tillämpningar inom till exempel solceller eller artificiell fotosyntes.

Kemi för förnybar energi
Kemi för förnybar energi är en unik inriktning mot kemiska principer, material och metoder för att utveckla förnybara energikällor och energibärare. Detta omfattar solbaserade metoder som solceller och artificiell fotosyntes och "solbränslen", liksom väteproduktion, bränsleceller och smartare batterier. Inriktningen har utarbetats i nära samarbete med de internationellt framstående och världsledande grupper inom dessa forskningsområden som finns vid Ångströmlaboratoriet.

Kemisk biologi
Kemisk biologi ger en kemisk förståelse av biologiska fenomen med tillämpningar inom läkemedel, diagnostika, samt bioteknik. Kurserna samläses till stor del med inriktningen mot biokemi, men man kan även välja att läsa kurser med mer organisk kemi.

Organisk kemi
Denna inriktning är utformad för dig som vill lära dig mer om moderna syntesmetoder och strategier för att självständigt kunna arbeta med problemställningar inom kolföreningarnas kemi. Fördjupningen omfattar kemiska reaktioner, deras mekanismer, katalys, planering av effektiva syntesstrategier och karakterisering av produkter, samt teoretiska modeller. Särskild vikt läggs vid att utveckla färdigheter i det självständiga praktiska arbetet på laboratoriet.

Teoretisk kemi
Teoretisk kemi är en inriktning som ger de teoretiska och beräkningsmässiga verktygen för att kunna modellera och simulera kemiska processer och reaktioner inom ett brett område av kemin. Flera av kurserna under första året samläses med inriktningen mot fysikalisk kemi, men inriktningen teoretisk kemi innehåller även flera kurser som behandlar kvantkemiska beräkningsmetoder på avancerad nivå. Läs om den forskning som pågår inom teoretisk kemi hos oss.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Upplägg

Den första terminen på programmet läser du kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna.

Under termin två och tre läser du kurser inom din valda inriktning eller kombi­nerar en individuell studieplan.

Programmet avslutas med ett examens­arbete på 30 alternativt 45 hp.

Under studierna kommer du att komma i kontakt med ledande forskargrupper och får en god inblick i deras arbete. Under vissa kurser kan du även delta i gruppmöten och forskningsseminarier. Denna möjlighet har utarbetats för att berika din undervisning och öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Se studieplanerna för kurser inom inriktningarna:
Analytisk kemi
Bio- och nanomaterial
Biokemi
Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH)
Fysikalisk kemi
Kemi för förnybar energi
Kemisk biologi
Organisk kemi
Teoretisk kemi

Om undervisningen

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du också systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efter­frågat på arbetsmarknaden.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa och du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent.

Karriär

Med en masterexamen i kemi från U­ppsala universitet har du många möjlig­heter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig s­ektor, eget företagande eller inom den ak­ademiska världen.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbets­uppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god med 97 % i arbete eller studerande/doktorand bland de som har tagit master/magisterexamen de senaste tio åren.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta branscher och efterfrågan på kemister förväntas öka med bland annat ökade miljökrav samt utveckling av förnybara energikällor och smarta material. Kemister har en nyckel­position i arbetet med att möta framtida utmaningar som hållbara energisystem, ren och effektiv produktion, ofarliga produkter ur miljö- och hälsoperspektiv, nya läkemedel och vaccin. Arbets­uppgifterna varierar och kan vara till exempel:

  • forskning och utveckling
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljning
  • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.
Även om kemi i grunden är en laborativ vetenskap så finns det en mängd arbeten där kemister i första hand bidrar med teoretiska kunskaper, ofta i kombination med kunskaper inom något annat område.

Behörighet och anmälan

Du söker alla inriktningar via antagning.se med sista ansökningsdag 18 april 2017 utom till inriktningen EACH som har sista ansökningsdag 31 januari 2017. För information om inriktningen EACH - Excellence in Analytical Chemistry och för att anmäla dig, se www.ut.ee/EACH.

Analytisk kemi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1368 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp inom området kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Bio- och nanomaterial

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1379 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp kemi, biologi och fysik, varav minst 60 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Biokemi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1367 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp kemi och biologi, varav minst 60 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH)

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-01-11

Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp inom området kemi eller kemiteknik samt 20 hp inom matematik och/eller fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Se www.ut.ee/EACH/admission-requirements/ för information om urval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 57000 kr

Total studieavgift: 228000 kr

Fysikalisk kemi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1365 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kemi för förnybar energi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1361 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp inom området kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kemisk biologi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1362 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp kemi och biologi, varav minst 60 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Organisk kemi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1366 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp inom området kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Teoretisk kemi

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1364 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr