Utbildning

Kandidatprogram i miljövetenskap 2018/2019

  • 180 hp
  • Gotland
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Du som vill arbeta med dagens och framtidens miljöfrågor behöver både goda ämneskunskaper och kompetens för att samarbeta med andra experter. Kandidatprogrammet i miljövetenskap på Campus Gotland i Visby riktar sig till både naturvetare och samhällsvetare som vill bli specialister inom miljöområdet samt har ett stort intresse för problemlösning med tvärvetenskapligt angreppssätt. Studieorten Gotland ger enastående möjligheter till exkursioner, praktiska övningar och lokala fallstudier på centrala teman inom programmet.

Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar – kvalitet och långsiktighet från Uppsala universitet i en småskalig och inspirerande studiemiljö. Här försvinner du inte i mängden utan har stora möjligheter att skapa din egen plattform för framtiden.

Om programmet

Programmet utgår från en naturvetenskaplig grund som inkluderar biologi, ekologi och geovetenskap och bygger vidare med konsekvenserna av människans nyttjande av natur och naturresurser. Komplexa miljöfrågor, såsom hållbar förvaltning av ekosystemtjänster och biologisk mångfald, diskuteras och analyseras ur ett systemperspektiv som inkluderar både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga angreppssätt. Utbildningen behandlar etiska, ekonomiska, juridiska och kulturella ställningstaganden som förutsättningar för lösning till miljöproblemen. Din kompetens blir bred och tvärvetenskaplig, vilket ger dig förmåga till helhetsbedömningar och åtgärdsrekommendationer. Det teoretiska innehållet kopplas genomgående till aktuella frågor på miljöområdet och metoder för att lösa problem och främja en hållbar samhällsutveckling.

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen med miljövetenskap som huvudområde. Vid Campus Gotland erbjuds även kurser som kan ge biområdena biologi och geovetenskap.

Upplägg

År 1
Under första året läser du grundläggande och introducerande kurser inom programmets fokusområden. På ett tidigt stadium förs samhällsvetenskapliga moment och diskussioner om miljö och utveckling in.
 
År 2
Termin 3 och 4 vidareutvecklar du dina färdigheter i att förstå, analysera och hantera miljövetenskapliga problemställningar ur olika samhälleliga perspektiv såsom geografiskt, juridiskt, politiskt och ekonomiskt. Vidare ingår kurser i naturvård, fältmetodik, GIS och vissa valbara kurser för att du ska kunna arbeta praktiskt med miljöfrågor.  Efter år 2 finns möjlighet att göra en kortare eller längre praktikperiod. För att undvika att välja bort andra kurser är det lämpligt att göra praktik under sommaren.
 
År 3
Under termin 5 och 6 får du en ökad fördjupning och tillämpning inom programmets fokusområden, med exempel från kustzon och landskap kring Östersjön som återkommande inslag. Under termin 5 ges kurserna på engelska. Sista terminen kan du kombinera det självständiga examensarbetet med kurser i statistik och projektledning eller en praktikperiod.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Under utbildningen kommer du att vara delaktig i olika undervisningsformer såsom seminarier, workshops, föreläsningar, fältövningar och praktikmoment. Du får regelbundet möta representanter från forskning och arbetsliv för att koppla det teoretiska innehållet till aktuella miljöfrågor och praktiska tillämpningar.

En vanlig kursdag kan börja med föreläsning eller litteraturseminarium 2-3 timmar och sedan inläsning av kurslitteratur. Studenten ansvarar för att läsa anvisade kapitel/texter i tid och som stöd finns för det mesta instuderingsfrågor. I de flesta kurser ingår en eller flera fördjupningsuppgifter som ska redovisas muntligt och/eller skriftligt. Uppgifterna utförs individuellt eller i grupp.

Normalt gör man en eller flera exkursioner respektive studiebesök på en kurs. Vid dessa förväntas att man är påläst för aktivt deltagande. Ofta ingår någon typ av uppgift som ska redovisas. Du får också medverka i undervisningen genom att till exempel leda seminarier, utforma övningar, ge presentationer och återkoppla på kurskamraternas muntliga och skriftliga presentationer.

Studiemiljön på Campus Gotland är småskalig vilket främjar god kontakt mellan studenter och lärare, här finns lång erfarenhet av att stödja studenters individuella lärprocess och att samverka med omgivande samhälle i utbildningarna. 

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga dina studier till ett universitet utomlands under en termin eller mer. Uppsala universitet har utbytesprogram med ett stort antal lärosäten i olika länder i hela världen och du kan få hjälp med att hitta de kurser, praktikplatser med mera som passar dig och som också kan tillgodoräknas i examen.

Karriär

Miljövetare arbetar ofta med strategiska miljöfrågor både inom näringslivet och i offentlig verksamhet. Man ser ett framtida större behov av generalister med holistiskt angreppssätt och intresse för systemlösningar. Utöver djup inom visst område behövs breda kunskaper och förmåga att arbeta med komplexa frågor, som i samhällsplanering, ekosystemförvaltning och hållbar utveckling generellt. Du kan exempelvis arbeta som handläggare, rådgivare, miljösamordnare eller konsult i organisationer och på myndigheter. Det finns också arbeten inom naturvårdsbranschen och utbildningssektorn. Du bygger din kompetens och skapar din nisch utifrån egna mål och intressen.

Efter examen kan du också studera vidare på ett masterprogram för att ytterligare öka din tvärvetenskapliga kompetens eller för fördjupning inom något område  som öppnar dörren för en forskarkarriär


Jimmy Holpers, miljö- och kvalitetssamordnare på Swedavia, Visby Airport:
- Att arbeta i en spännande bransch där klimatpåverkan är den viktigaste miljöfrågan innebär att hänsyn till miljön måste genomsyra varje del av verksamheten och prioriteras i beslut och aktiviteter. I mitt arbete stöttar jag alla medarbetare på flygplatsen i deras arbete för att varje år minska miljöpåverkan. Vi ska även påverka andra aktörer som vi samverkar med, för en hållbar användning av resurser.

Behörighet och anmälan

Naturkunskap 2/B kan ersättas av Biologi 1/A, Fysik 1a/1b1+1b2/A och Kemi 1/A.

Kandidatprogram i miljövetenskap

180 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1611 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A3/3)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för ekologi och genetik

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Karin Bengtsson karin.bengtsson@ebc.uu.se

Telefon: 0498-10 83 53, 018-471 83 53