Utbildning

Kandidatprogram i miljövetenskap 2017/2018

  • 180 hp
  • Gotland
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Du som vill arbeta med dagens och framtidens miljöfrågor behöver både goda ämneskunskaper och kompetens för att samarbeta med andra experter. Kandidatprogrammet i miljövetenskap på Gotland riktar sig till både naturvetare och samhällsvetare som vill bli specialister inom miljöområdet samt har ett stort intresse för problemlösning med tvärvetenskapligt angreppssätt.

Om programmet

Programmet fokuserar på centrala miljöfrågor, så som hållbar förvaltning av ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturresurser. Studieorten Gotland innebär utmärkta möjligheter till exkursioner, praktiska övningar och fallstudier med lokal anknytning på centrala teman inom programmet. Utbildningen behandlar miljöfrågors komplexitet ur ett systemperspektiv och inkluderar både naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga angreppssätt. Din kompetens blir bred och tvärvetenskaplig, vilket ger dig förmåga till helhetsbedömningar och åtgärdsrekommendationer. Det teoretiska innehållet kopplas genomgående till aktuella frågor på miljöområdet och metoder för att lösa problem och främja en hållbar samhällsutveckling.

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen med miljövetenskap som huvudområde. Vid Campus Gotland erbjuds även kurser som kan ge biområdena biologi och geovetenskap.

Upplägg

År 1
Under första året läser du grundläggande kurser inom programmets fokusområden. På ett tidigt stadium förs samhällsvetenskapliga moment och diskussioner om miljö och utveckling in.

År 2
Termin 3 och 4 vidareutvecklar du dina färdigheter i att förstå, analysera och hantera miljövetenskapliga problemställningar ur olika samhälleliga perspektiv såsom geografiskt, juridiskt, politiskt och ekonomiskt. Vidare ingår kurser i naturvård, fältmetodik, GIS och vissa valbara kurser för att du ska kunna arbeta praktiskt med miljöfrågor. Du har också möjlighet att göra en kortare eller längre praktikperiod.

År 3
Under termin 5 och 6 får du en ökad fördjupning och tillämpning inom programmets fokusområden, med exempel från kustzon och landskap kring Östersjön som återkommande inslag. Under termin 5 ges kurserna på engelska. Sista terminen kan du kombinera det självständiga examensarbetet med kurser i statistik eller projektledning och en praktikperiod.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Under utbildningen kommer du att vara delaktig i olika undervisningsformer såsom seminarier, workshops, föreläsningar, fältövningar och praktikmoment. Du får regelbundet möta representanter från forskning och arbetsliv för att koppla det teoretiska innehållet till aktuella miljöfrågor och praktiska tillämpningar.

Studiemiljön på Campus Gotland är småskalig vilket främjar god kontakt mellan studenter och lärare, här finns lång erfarenhet av att stödja studenters individuella lärprocess och att samverka med omgivande samhälle i utbildningarna.

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga dina studier till ett universitet utomlands under en termin eller mer. Uppsala universitet har utbytesprogram med ett stort antal lärosäten i olika länder i hela världen och du kan få hjälp med att hitta de kurser, praktikplatser med mera som passar dig och som också kan tillgodoräknas i examen.

Karriär

Miljövetare arbetar ofta med strategiska miljöfrågor både inom näringslivet och i offentlig verksamhet. Man ser ett framtida större behov av generalister med holistiskt angreppssätt och intresse för systemlösningar. Utöver djup inom visst område behövs breda kunskaper och förmåga att arbeta med komplexa frågor, som exempelvis i samhällsplanering. Du kan exempelvis arbeta som rådgivare, forskare, miljösamordnare eller konsult i organisationer och på myndigheter. Det finns också arbeten inom naturvårdsbranschen och utbildningssektorn.

Efter examen kan man också studera vidare på ett masterprogram för fördjupning inom något område eller för att ytterligare öka sin tvärvetenskapliga kompetens.

Jimmy Holpers, regionekolog på Region Gotland
– För att hitta ekologiskt hållbara lösningar och använda de ekosystemtjänster närmiljön erbjuder när samhället utvecklas krävs medvetenhet och dialog. I mitt arbete hjälper jag plan- och bygglovshandläggare såväl som exploatörer att värna befintliga värden, och i vissa fall till och med gynna naturmiljöer vid nya exploateringar.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i miljövetenskap

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1611 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A3/3)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för ekologi och genetik

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Karin Bengtsson karin.bengtsson@ebc.uu.se

Telefon: 0498-10 83 53, 018-471 83 53