Utbildning

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Bild för Kompletterande lärarutbildning 2017/2018
Anmälan

Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med ämneskunskaper på högskolenivå. Du får kunskaper inom bland annat ledarskap, specialpedagogik och ämnesdidaktik. I den verksamhetsförlagda utbildningen får du öva på att undervisa på en skola och kommer att utveckla din förmåga att självständigt agera inför en klass och att ta ansvar.

Att jobba som lärare är ett av världens viktigaste arbeten – och roligaste. Förutom kunskaper i konsten att undervisa jobbar du med ämnen som du själv är intresserad av. Läraryrket är dynamiskt. Du arbetar med unga människor som både frågar och ifrågasätter. Ingen lektion är den andra lik. Samspelet med eleverna är viktigt och utmanar dig som problemlösare. Det gäller att hitta lösningar som passar elevers olika behov. Samtidigt som du ska inspirera blir du inspirerad. Det är ett fritt yrke där du själv planerar och utformar din undervisning. Läroplanen styr innehållet men hur just du förmedlar kunskaper är mer upp till dig och din kreativitet. Du lär dig mycket av dina elever, om livet och vad som rör sig i huvudet på dagens unga som i framtiden ska styra samhället.

Om programmet

Kompletterande lärarutbildning är ett program för dig som vill arbeta som ämneslärare och som redan har akademiska poäng i de ämnen som finns i skolans årskurs 7–9 eller gymnasiet. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i antingen grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasieskolan.

Arbetet som ämneslärare förutsätter ett intresse för elevers lärande och kunskaper i de ämnen du undervisar i. Med hjälp av de verktyg du får under utbildningens gång ska du kunna leda och inspirera dina elever så de får en bra grund att stå på inför framtiden. Arbetet är både omväxlande, självständigt och medför ett stort ansvar.

Under tre terminer varvar du teori och praktik. Den utbildningsvetenskapliga kärnan tar upp kunskaper som är viktiga för lärarprofessionen. Centralt för läraryrket är ämnesdidaktik – förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det handlar inte enbart om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Programmet lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap. Utbildningen är forskningsanknuten. Genom mötet med forskningen får du förståelse för och övning i att se samband mellan didaktikens teori och praktik.

Inom ämnesdidaktiken får du redskap för hur du kan undervisa i dina ämnen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du genomför på en skola, tränar och utvecklar du dina färdigheter som pedagog. Dina lärarutbildare, som själva är yrkesverksamma, kommer att handleda och stötta dig. Där utvecklar du också din yrkesidentitet. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kolleger med olika bakgrund och erfarenheter. Sammanlagt omfattar den verksamhetsförlagda utbildningen 30 hp (motsvarar en termins studier) och är fördelad på samtliga tre terminer i utbildningen.

Det är ett krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra VFU.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 eller inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Upplägg

Kurser inom programmet

  • Ledarskap
  • Mångfald och lärande
  • Utbildningens framväxt och villkor
  • Lärande och utveckling
  • Specialpedagogik
  • Läroplansteori och didaktik
  • Bedömning och utvärdering
  • Ämnesdidaktik
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Om undervisningen

Kompletterande lärarutbildning kan du läsa antingen på plats i Uppsala eller på distans. Både distans- och campusutbildningen är på heltid och undervisningen ges under dagtid.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Även arbetslagsarbeten förekommer. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Distansutbildningen är till stor del internetbaserad där föreläsningar, seminarier och gruppmöten sker via e-mötesverktyget Adobe Connect. Du tar del av föreläsningar i inspelad form men deltar även i realtidsseminarier. Till skillnad från övrig distansundervisning är de verksamhetsförlagda kurserna knutna till en grund- eller gymnasieskola. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på heltid, måndag till fredag och närvaro är obligatorisk.

Din verksamhetsförlagda utbildning genomför du på en grund- eller gymnasieskola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med. Du som läser utbildningen på distans kommer i den mån det är möjligt att erbjudas en VFU-placering på en skola i din hemkommun. Om din bostadsort är i utlandet kan verksamhetsförlagd utbildning inte garanteras i landet där du bor.

Studierna förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

Karriär

Att arbeta som lärare är att ha ett av världens viktigaste jobb. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt. I grundskolan och gymnasieskolan är det till exempel stor efterfrågan inom teknik, naturvetenskap och i vissa språk. Du kan också undervisa på någon av de svenska skolor som finns utomlands. En lärarexamen ger dig möjlighet att söka dig till andra områden inom utbildning och lärande. Med en lärarexamen kan du även arbeta på andra arbetsplatser än i skolan. Utbildningen kan ge behörighet att söka forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

Undervisningsämnen
Med ämne avses relevant skolämne i grundskolans årskurs 7-9 respektive gymnasieskolan i något av följande undervisningsämnen: Biologi, Engelska, Franska, Fysik, Företagsekonomi (gymnsieskolan), Geografi, Hem- och konsumentkunskap (gäller enbart grundskolan), Juridik (gymnasieskolan), Kemi, Matematik, Naturkunskap (gäller enbart gymnasieskolan), Samhällskunskap, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik, Tyska. I andra undervisningsämnen sker bedömning från fall till fall.

Ämnen aktuella för antagning kan variera från termin till termin beroende på bland annat arbetsmarknadens behov i kombination med tillgången på VFU-platser.

För antagning till inriktningen mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 krävs
- ämnesstudier om minst 90 hp i ett ämne, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp alternativt
- ämnesstudier om minst 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett andra ämne, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.
För ämnena svenska och samhällskunskap krävs alltid 90 hp. Om ämnesstudierna omfattar både svenska och samhällskunskap, ska två självständiga arbeten om vardera 15 hp ingå alternativt ett om 30 hp.

För antagning till inriktningen mot arbete i gymnasieskolan krävs
- ämnesstudier om minst 120 hp i ett ämne, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp alternativt
- ämnesstudier om minst 120 hp i ett ämne och minst 90 hp i ett andra ämne. I ämnesstudier för två ämnen ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp. För ämnena svenska och samhällskunskap krävs alltid 120 hp.

Ämneskrav för undervisningsämnen 
Ämneskravet motsvarar fördjupning inom ämnet. I vissa ämnen finns krav på bredd (t ex naturkunskap, samhällskunskap och svenska).

Några exempel på ämneskrav för ämnen där det krävs breddstudier:

Biologi 90/120 hp
Kurser om minst 90 hp motsvarande basblocket på kandidatprogrammet biologi/molekylärbiologi det vill säga inkluderande ekologi, djur-/human-fysiologi, cellbiologi, genetik samt Faunistik & floristik (artkunskap).

Geografi 90/120 hp
Kurser om 90/120 hp i geografi som innehåller både kultur-/samhällsgeografi och naturgeografi med minst 30 hp i vardera ämne.

Naturkunskap 90/120 hp (för gymnasieskolan)
Minst 30 hp biologi inkluderande ekologi, djur-/humansfysiologi och genetik, minst 30 hp kemi samt minst 30 hp annat valfritt naturvetenskapligt ämne (fysik/geovetenskap) och därutöver Faunistik & floristik (artkunskap).

Samhällskunskap 90 hp (för grundskolan)
90 hp omfattande kurser om 60 hp statskunskap, nationalekonomi eller sociologi samt 30 hp i annat samhällsvetenskapligt ämne* (ekonomisk historia, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, hållbar utveckling, medie- och kommunikationsvetenskap, samhällsgeografi, sociologi, statistik utvecklingsstudier).

* avser breddningsämne, t ex kan inte fördjupning i statskunskap kombineras med freds- och konfliktkunskap och/eller utvecklingsstudier, och fördjupning i nationalekonomi kan inte kombineras med företagsekonomi och/eller statistik.

Samhällskunskap 120 hp (för gymnasieskolan)
120 hp omfattande kurser om 90 hp statskunskap, nationalekonomi eller sociologi samt 30 hp i annat samhällsvetenskapligt ämne* (ekonomisk historia, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, hållbar utveckling, medie- och kommunikationsvetenskap, samhällsgeografi, sociologi, statistik utvecklingsstudier).

* avser breddningsämne, t ex kan inte fördjupning i statskunskap kombineras med freds- och konfliktkunskap och/eller utvecklingsstudier, och fördjupning i nationalekonomi kan inte kombineras med företagsekonomi och/eller statistik.

Svenska 90 hp (för grundskolan)
Kurser om 90 hp i litteraturvetenskap och svenska/nordiska språk (60 hp i antingen litteraturvetenskap eller svenska/nordiska språk/praktisk svenska respektive 30 hp i det andra ämnet).

Svenska 120 hp (för gymnasieskolan)
Kurser om 120 hp i litteraturvetenskap och svenska/nordiska språk (90 hp i antingen litteraturvetenskap eller svenska/nordiska språk/praktisk svenska respektive 30 hp i det andra ämnet).

******************************************************************************************
Information som rör anmälan till programmet till vårterminen 2018
Till våren planeras ytterligare ett utbildningstillfälle per inriktning, med distansupplägg. Mer information kommer i september.

Grundskolans årskurs 7-9

90 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4420 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp i ett ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, samt lägst 45 hp i ett annat ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Grundskolans årskurs 7-9

90 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4422 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp i ett ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, samt lägst 45 hp i ett annat ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Grundskolans årskurs 7-9

90 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9420 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp i ett ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, samt lägst 45 hp i ett annat ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Grundskolans årskurs 7-9

90 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9422 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp i ett ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, samt lägst 45 hp i ett annat ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Gymnasieskolan

90 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4421 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, samt ämnesstudier i ett annat ämne (i normalfallet) med fördjupning om lägst 90 hp med med relevans för gymnasieskolan. I ämnesstudierna ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Gymnasieskolan

90 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4423 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, samt ämnesstudier i ett annat ämne (i normalfallet) med fördjupning om lägst 90 hp med med relevans för gymnasieskolan. I ämnesstudierna ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Gymnasieskolan

90 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9421 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, samt ämnesstudier i ett annat ämne (i normalfallet) med fördjupning om lägst 90 hp med med relevans för gymnasieskolan. I ämnesstudierna ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Gymnasieskolan

90 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9423 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, samt ämnesstudier i ett annat ämne (i normalfallet) med fördjupning om lägst 90 hp med med relevans för gymnasieskolan. I ämnesstudierna ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Kontakt och mer info

Studievägledning för lärarprogrammen

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

studievagledninglu@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 14 99