Utbildning

Studieplan för Sjuksköterskeprogrammet

Nursing Programme

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: MSJ1Y
  • Fastställd: 2013-06-03
  • Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
  • Diarienr: Medfarm 2013/651
  • Studieplanen gäller från: HT 2014
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2014)

Termin 1

Hälsa och förebyggande av ohälsa I, 30 hp

Termin 2

Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp

Termin 3

Ohälsa och främjande av hälsa I, 30 hp

Termin 4

Ohälsa och främjande av hälsa II, 30 hp

Termin 5

Examensarbete, 15 hp

Valbar fristående kurs i vårdvetenskap alternativt medicinsk vetenskap, relevant för sjuksköterskans yrkes och kandidatexamen, efter överenskommelse med examinator 7,5 hp

Valbar verksamhetsförlagd utbildning, relevant för sjuksköterskans yrkesexamen 7,5 hp

Termin 6

Komplexa vårdsituationer II, 30 hp