Mångfaldsstudier 2016/2017

Mångfaldsbegreppet innefattar tanken att människor grupperas från olika perspektiv och att dessa olika indelningsgrunder ofta har att göra med de identifikationer och identiteter som individerna och samhället i stort lägger i dessa kategorier. Mångfaldsstudier vid Uppsala universitet är ett tvärvetenskapligt ämne där genus och etnicitet står i centrum men ger även kunskap om andra faktorer som exempelvis sexualitet, klass, ålder och funktionshinder.

Ämnesområdet är ett samarbete mellan Centrum för genusvetenskap och Hugo Valentin-centrum och vänder sig till personer som på olika sätt vill arbeta med frågor som rör mångfald, ett område som blivit allt viktigare inom både Sverige och EU. Inom en lång rad organisationer och myndigheter både inom offentlig och privat sektor finns ett ökande behov av handläggare, konsulter, administrativ personal, lärare m.m. som arbetar med jämställdhet, etnisk mångfald, funktionshinder etc.

Studenter med kunskap inom området blir speciellt lämpade för att arbeta med mångfaldsfrågor som kräver både teoretiska och praktiska kunskaper på området.