Utbildningsplan för Magisterprogram i immaterialrätt

Master Programme in Intellectual Property Law

 • 60 högskolepoäng
 • Programkod: JIM2N
 • Fastställd: 2014-08-29
 • Beslutad av: Juridiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-05-10
 • Reviderad av: Juridiska fakultetsnämnden
 • Diarienr: JURFAK 2016/33
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2016
 • Ansvarig fakultet: Juridiska fakulteten
 • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Behörighet

Juristexamen eller lägst kandidatexamen om 180 hp med juridik eller rättsvetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs en kurs om minst 15 hp i immaterialrätt eller motsvarande kunskap i immaterialrätt och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Beslut och riktlinjer

Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden den 29 augusti 2014. Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen 2015. Reviderad den 18 maj 2015, revideringen träder i kraft höstterminen 2015. Reviderad den 10 maj 2016, revideringen träder i kraft höstterminen 2016.

Allmän information
Programmet omfattar 60 universitetspoäng (60 ECTS credits) och är ett magisterprogram på avancerad nivå. Undervisningen hålls på engelska språket.

Syfte

Det allmänna syftet med programmet är att förmedla en fördjupad förståelse för centrala frågor i internationell och EU-rättslig immaterialrätt. Internationell immaterialrätt hänför sig till de internationella avtal och konventioner som finns på området.

Immaterialrätten har under de senaste tio åren tilldragit sig allt mer politiskt, ekonomiskt och akademiskt intresse, såväl nationellt som internationellt. Immaterialrätten ligger centralt i den kunskapsbaserade ekonomi som präglar innovations- och informationssamhället och spelar en stor roll för ekonomisk tillväxt och framåtskridande i en marknadsekonomi.

Med den ökade uppmärksamheten på det immaterialrättsliga skyddet samt immaterialrätternas värde som företagstillgångar är det ett rättsområde som har vuxit i såväl betydelse som komplexitet. Samtidigt har immaterialrätten blivit allt mer interdisciplinär med viktiga gränsytor mot bl.a. marknads-, konkurrens-, avtals- och skadeståndsrätten.

Den internationella rätten som EU-rätten har starkt påverkat medlemsstaternas immaterialrättsliga lagstiftning och den påverkar rättshavare, företag, konsumenter och samhället i stort både inom och utanför EU. Inom EU har antagits flera direktiv och förordningar, som kommer studeras inom programmet. De fria rörligheterna i EU-rätten för varor och tjänster, etableringsfriheten jämte integritetsskyddet behandlas utförligt i förhållande till immaterialrätten. Även den omfattande rättspraxisen från EU-domstolen behandlas.

Den pedagogiska ansatsen vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är problembaserad inlärning, som förutsätter en hög grad av studentaktivitet både före och vid undervisningstillfällena. Studenterna förutsätts förbereda seminarierna i mindre grupper om tre till fem studenter inför varje seminarium och att de tillsammans i de mindre grupperna redovisar problemen och möjliga lösningar under seminarierna. Läraren ansvarar för att seminariediskussionen håller en tillräcklig nivå och att resonemang och slutsatser leder rätt. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har en stark lärar- och forskargrupp i immaterialrätt som i olika omfattning kommer att delta i magisterutbildningen.

Mål

Efter att ha genomgått programmet kommer studenterna att:

 • ha bredare och djupare kunskaper om utvecklingen inom den internationella och EU-rättsliga immaterialrätten, dess rättskällor, principer och metodologi, samt hur innehållet i ensamrätterna har förändrats och håller på att ändras som en följd av globaliseringen,
 • ha fördjupad kunskap om immaterialrättens metod,
 • ha förmåga att muntligt och skriftligt redovisa komplexa rättsfrågor på kursens områden,
 • ha förmåga att argumentera, analysera och värdera komplexa rättsfrågor som rör EU-rätten på kursens områden,
 • ha förmåga att på ett kvalificerat sätt diskutera immaterialrättsliga frågor,
 • kunna skriva en uppsats i internationell eller EU-immaterialrätt och uppfylla kraven på objektivitet, struktur, analytiskt resonemang och självständighet, samt att framgångsrikt kunna försvara uppsatsens slutsatser såväl som opponera på en medstudents uppsats.

Programmets uppläggning

Magisterprogrammet i immaterialrätt omfattar 60 hp, av vilka 30 hp utgörs av författandet av en uppsats. Den första kursen om 7.5 hp är en introduktionskurs till grundläggande delar i programmets ämne. Därefter får studenterna möjligheten att specialisera sig inom särskilda delar av EU-rätten på området genom att läsa tre kurser under Modul 2 om 7.5 hp per kurs (känneteckensrätt, upphovsrätt och patenträtt). Programmet avslutas med en kurs i vilken studenterna tränas i rättsvetenskapliga metoder och skriver en uppsats i ett immaterialrättsligt ämne med anknytning till utbildningen (30 hp). Studenterna väljer själva ämne men ämnet väljs i dialog med programmets lärare. En lärare fungerar som handledare för uppsatsförfattaren.

MODUL 1 – Avancerad immaterialrätt (7.5 hp)

 • Introduktion
 • Internationella konventioner och avtal
 • Patenträtt
 • Upphovsrätt
 • Designrätt
 • Känneteckensrätt
 • Marknadsrätt
 • Överlappande immaterialrättsliga skydd
 • Immaterialrättsliga avtalsförhållanden
 • Konkurrens och parallellimport
 • Internationell privaträtt
MODUL 2 – Fördjupning; tre kurser (3 x 7.5 hp)
 1. Avancerad varumärkesrätt i EU
 2. Upphovsrätt i informationssamhället
 3. Patent och pharma
MODUL 3 – Rättsvetenskapliga metoder och självständigt arbete (30 hp)

Undervisning

Undervisningen består huvudsakligen av seminarier och föreläsningar. Alla seminarier är i princip obligatoriska, men viss frånvaro accepteras.

Varje studerande skall delta aktivt i undervisningen genom att förbereda seminarier och aktivt delta i den diskussion som förs. Kortare skrivuppgifter ingår också i modulernas obligatorium.

De betyg som ges på kurserna är Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd (B) och Underkänd (U).

Examen

Programmet leder till en magisterexamen med rättsvetenskap som huvudområde (60 högskolepoäng).


Övriga föreskrifter


Utbildningsplan(er)